VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o
V U K O V A R
Služba za DDD
B. J. Jelačića 97
32000 Vukovar
ur. br.: 02 / L – 46- 2017
U Vukovaru, 04. 09. 2017g.
GRAD VUKOVAR

PREDMET: Obavijest o provođenju 13. larvicidnog tretmana komaraca

Uvidom u stanje na terenu i kontrolom voda stajačica,. dokazali smo prisustvo ličinki komaraca, te temeljem Ugovora I Naloga Grada Vukovara obavještavamo Vas o provođenju

13. larvicidnog tretmanu komaraca.

Od 06. – 07. rujna 2017.godine u vremenu od 8,30h - 13,30h na. lokalitetima:
• otvorena žarišta komaraca - Vučedol, Petrovačka dola, SRC "Bara", Rijeka Vuka, Staro korito Vuke, Rijeka Dunav , Bobotski kanal, kanali na Lipovači

Larvicidni tretman ćemo izvoditi preparatima :
• Dimilin SC 15- (diflubenzuron 15%) - tekući larvicid
• Dimilin TB2 (diflubenzuron 48%) - larvicid u obliku tableta
- distributer za oba preparata je FLOREL d.o.o. Zagreb
- proizvođač Chemtura Netherland N.V., Amsterdam, Nizozemska

Popis djelatnika koji obavljaju tretman komaraca:
• Mr. Ivana Penava, dipl. sanit.ing.- , kontakt osoba - tel . 099/2160-622
• Darija Skeledžija

Obavijest o tretiranju poslali smo
• Zavodu za javno zdravstvo,
• Sanitarnoj inspekciji
• Gradu Vukovaru
.

Rukovoditelj DDD službe
mr. Ivana Penava, dipl.sanit.ing