R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

ETIČKO POVJERENSTVO

KLASA: 024-05/24-01/1
URBROJ: 2196-1-02-24-3
Vukovar, 17. siječnja 2024. godine

O zadacima Etičkog povjerenstva, načinu i načelima rada te provedbi postupaka utvrđivanja kršenja Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara daje se Izvješće Etičkog povjerenstva koje se dostavlja gradonačelniku Grada Vukovara najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu i koje se, po usvajanju, objavljuje na web stranici Grada Vukovara i u ″Službenom vjesniku″ Grada Vukovara, sve sukladno odredbi članka 11. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2023. GODINU

Na temelju članka 11. stavka 1. Etičkog kodeksa gradske uprave Grada Vukovara (″Službeni vjesnik″ Grada Vukovara broj 1/11) (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), Etičko povjerenstvo Grada Vukovara podnosi gradonačelniku Grada Vukovara izvješće o svom radu.

I. ZADACI ETIČKOG POVJERENSTVA

Etički kodeks donio je gradonačelnik Grada Vukovara te je isti objavljen na oglasnoj ploči Grada Vukovara, web stranicama Grada Vukovara i u ″Službenom vjesniku″ Grada Vukovara broj 1/11, a članovi Etičkog povjerenstva Grada Vukovara imenovani su Rješenjima gradonačelnika Grada Vukovara o imenovanju Etičkog povjerenstva (KLASA: 022-05/12-01/02, URBROJ: 2196/01-02-12-3 od 10. travnja 2012. godine, KLASA: 022-05/12-01/02, URBROJ: 2196/01-02-20-6 od 27. svibnja 2020. godine).

Etičkim kodeksom se kroz etička načela i standarde uređuju pravila dobrog ponašanja zaposlenika upravnih tijela Grada Vukovara utemeljena na propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kako u odnosu s korisnicima usluga tako i u međusobnim odnosima zaposlenika te u osiguranju poštovanja zajamčenih prava zaposlenika, a također se korisnike usluga upoznaje s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od zaposlenika upravnih tijela Grada Vukovara.
Čelnici upravnih tijela i drugi zaposlenici s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Etičkog kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju.

Etičko povjerenstvo nadzire poštivanje etičkih načela i standarda definiranih Etičkim kodeksom usmjerenih na:
• osiguranje etičkog ponašanja u međusobnim odnosima zaposlenika i odnosima zaposlenika prema građanima,
• osiguranje poštovanja zajamčenih prava zaposlenika,
• sprječavanje bilo kakvog oblika diskriminacije i uznemiravanja u djelovanju i ponašanju zaposlenika,
• stvaranja ozračja u kojem je, uz zaštitu javnih interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog ostvarivanja radnih zadataka.

II. POSTUPAK UTVRĐIVANJA KRŠENJA ETIČKOG KODEKSA

Način rada i postupanja Etičkog povjerenstva utvrđen je odredbama članaka 9.-12. Etičkog kodeksa.
Povodom pritužbe ili na zahtjev korisnika usluga ili zaposlenika, na zahtjev gradonačelnika ili čelnika upravnog tijela, kao i na vlastitu inicijativu Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja u svezi primjene Etičkog kodeksa.

O pritužbi na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Etičkom kodeksu Etičko povjerenstvo obavještava čelnika upravnog tijela u kojem je raspoređen zaposlenik na kojeg se pritužba odnosi, odnosno gradonačelnika ako se pritužba odnosi na čelnika upravnog tijela. Čelnik upravnog tijela omogućuje zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi da se o istoj očituje u roku od osam dana.

Gradska upravna i druga tijela te zaposlenici dužni su surađivati sa Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.

Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 dana od dana zaprimanja pritužbe ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se gradonačelniku, podnositelju pritužbe ili zahtjeva, nadležnom čelniku upravnog tijela i zaposleniku na kojeg se pritužba odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti čelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću zaposlenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti zaposlenika te u vezi s unutarnjih nadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.

III. AKTIVNOSTI U 2023. GODINI

U izvještajnom razdoblju Etičkom povjerenstvu nije pristigao niti jedan zahtjev za davanje mišljenja, preporuke ili upozorenja vezanih uz primjenu Etičkog kodeksa, također nije stigla niti jedna pritužba na postupanje zaposlenika Grada Vukovara koje bi bilo protivno Etičkom kodeksu.
Kako nije bilo pritužbi, Etičko povjerenstvo nije imalo razloga za predlaganje daljnjih mjera jačanja etičkih načela i standarda u službi.

Predsjednica Etičkog povjerenstva
Kristina Kuraja

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Etičkog povjerenstva