Temeljem Ugovora klasa: 540-01/15-01/2, Ur.br. 2196/01-02-15-10 od 20. travnja 2015.godine o provodjenju suzbijanja komaraca na području grada Vukovara, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o..
Dana 28. 07. 2015g u vremenu od 19:30 do 21:00h
obavljati tretiranje suzbijanja komaraca iz zraka - aviotretiranje na području Grada Vukovara Sotina I Lipovače

Tretman će se obavljati iz zraka sa dva aviona. Polijetanje sa aerodroma Borovo

Potrebna sredstva za provođenje adulticidnog tretmana

1. NEOPITROID PREMIUM
- permetrin 10,8%, esbioaletrin 0,15&, piperonil butoksid 11%
- proizvođač Genera d.d. Kalinovica
- doza promjene ; 1+9

2. Otapalo – VODA

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvijeta akcija se odgađa za slijedeći povoljniji termin.