Na temelju članka 15. stavka 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj:11/18 od 27. studenog 2018. godine) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 3/19 od 14. ožujka 2019. godine) Gradonačelnik Grada Vukovara donio je dana 18. siječnja 2022. godine Odluku o dodjeli stipendija kojom je utvrđena Konačna lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2021./2022. po postupku Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2021./2022. (KLASA:604-01/21-01/1, URBROJ:2196/01-02-21-4) objavljenog u Vukovarskim novinama i na internetskim stranicama Grada Vukovara dana 15. listopada 2021. godine.


Odluka o dodjeli stipendija


Obavijest o potpisivanju Ugovora o stipendiranju učenika/studenata bit će objavljena na internetskim stranicama Grada Vukovara.