KLASA: 372-01/24-01/1
URBROJ: 2196-1-15-02-24-2
Vukovar, 3. srpnja 2024. godine

Temeljem članka 13. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, KLASA: 007-01/22-01/1, URBROJ: 2196-1-15-22-5, Ispravak, KLASA: 007-01/22-01/1, URBROJ: 2196-1-15-02-23-11, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup prostora

Članak 1.
Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora, i to:
1. P2 - poslovni prostor u prizemlju Plivališta Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, izgrađenog na k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar – ukupne površine 106 m², a koji se sastoji od jedne prostorije površine 72 m², dva odvojena skladišna prostora površine 15 m² (svaki) i sanitarnog čvora površine 4 m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV -a) iznosi 442,00 eura mjesečno. U cijenu mjesečnog zakupa uključeni su režijski troškovi za plin, struju, vodu i sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije.

2. P3 - poslovni prostor u prizemlju Plivališta Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, izgrađenog na k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar – ukupne površine 67 m², a sastoji se od jedne prostorije površine 48m², skladišnog prostora površine 15 m² i sanitarnog čvora površine 4 m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV -a) iznosi 364,00 eura mjesečno. U cijenu mjesečnog zakupa uključeni su režijski troškovi za plin, struju, vodu i sustav grijanja, ventilacije i klimatizacije.

3. LB1 - poslovni prostor na katu ŠRC Lijeva bara u Vukovaru, Ul. Stanka Vraza 19B, izgrađenog na k.č.br.4427/1 k.o. Vukovar – ukupne površine 71,07 m², a sastoji se od jedne prostorije površine 45,26m², druge prostorije površine 9,91m², hodnika površine 10,44m² i sanitarnog čvora površine 5,46m². Početna visina zakupnine navedenog prostora (cijena bez PDV -a) iznosi 300,00 eura mjesečno. U cijenu mjesečnog zakupa nisu uključeni režijski troškovi. Prostor je opremljen zasebnim mjerilima za električnu energiju, vodu i grijanje.

Članak 2.
Poslovni prostori iz članka 1. daju se u zakup za obavljanje administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti, trgovačke djelatnosti ili obrtničkih zanimanja kojima predmet poslovanja nije proizvodnja, priprema, prodaja i usluživanje hrane i pića.
Članak 3.
Poslovni prostori iz članka 1. ovog Natječaja daju se u zakup na vrijeme od jedne (1) godine, s mogućnošću produženja ugovora o zakupu po proteku godine dana.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:
- fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
- strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
- pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
- inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,
ako su registrirani za obavljanje djelatnosti, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.
Članak 5.
Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ako se te osobe u svojoj prijavi na natječaj za navedeni prostor pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete iz natječaja, te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
U slučaju da niti jedan ponuditelj ne ostvaruje pravo prednosti na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora ima dosadašnji zakupnik tog poslovnog prostora koji u potpunosti ispunjava obveze iz ugovora o zakupu, ako je sudjelovao u natječaju i ako udovoljava uvjetima natječaja te prihvati najviši ponuđeni iznos zakupnine.
Članak 6.
Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa mjesečne zakupnine i uplaćuje se posebno za svaki poslovni prostor, ako ponuditelj stavlja više ponuda.
Jamčevina se uplaćuje na IBAN Javne ustanove, IBAN HR9424020061100799635, model 00, poziv na broj: OIB ponuditelja, s naznakom da je riječ o jamčevini za sudjelovanje u natječaju za zakup prostora.
Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.
Članak 7.
Pisana ponuda mora sadržavati:
1. ime i prezime fizičke osobe, odnosno puni naziv pravne osobe, OIB i prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja,
2. naznaku prostora iz članka 1. Natječaja za koji se podnosi ponuda,
3. prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju,
4. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
5. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
6. broj žiro računa ili tekućeg računa na kojem će se ponuditelju vratiti uplaćena jamčevina ako njegova ponuda ne bude utvrđena kao najpovoljnija,
7. presliku osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti, ako je ponuditelj fizička osoba,
8. presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji,
9. BON 2 za pravne osobe,
10. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara)
11. dokaz o ostvarivanju prava prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
12. dokaz o ostvarivanju prava prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora dosadašnjeg zakupnika, odnosno presliku ugovora o zakupu predmetnog poslovnog prostora

Članak 8.
Zainteresirani ponuditelji mogu poslati ponudu za jedan ili više prostora definiranih u članku 1. ovog Natječaja.
Članak 9.
Poslovne prostore iz članka 1. ovog Natječaja ne mogu koristiti poslovni subjekti:
- koji su trenutno u stečaju ili postupku likvidacije,
- sportske kladionice i automat klubovi,
- koji se bave tehnologijom koja zagađuje okoliš,
- koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih poslovnih subjekata i korisnika,
- čija je djelatnost protivna zakonu, posebnim propisima i moralu društva ili čija djelatnost narušava ugled Grada Vukovara i Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“,
- ostali ponuditelji za koje Povjerenstvo utvrdi da nisu prikladni za Javnu ustanovu „Sportski objekti Vukovar“.
Članak 10.
Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara
„Sportski objekti Vukovar“
Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar
s naznakom "Ponuda za zakup poslovnog prostora – ne otvarati"

Zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu poslati najkasnije do 12. srpnja 2024. godine.
Ponuditelj može povući svoju ponudu najkasnije do trenutka otvaranja ponude pisanim ili elektronskim putem na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponude imaju pravo na povrat jamčevine.

Članak 11.
Otvaranje ponuda održat će se 18. srpnja 2024. godine, u poslovnim prostorijama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, s početkom u 11:00 sati.
Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika.
Nepotpune ponude neće se razmatrati.
Članak 12.
Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.
U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednak iznos zakupnine za isti prostor, Povjerenstvo za provedbu natječaja će elektronskim putem zatražiti od zainteresiranih ponuditelja da ponude novi iznos zakupnine u roku od 2 dana.
Članak 13.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Članak 14.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 15.
Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija dužan je prilikom potpisa Ugovora o zakupu dostaviti zadužnicu na iznos jednak tromjesečnom iznosu ponuđene zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine.

Članak 16.
Za vrijeme trajanja ugovora o zakupu prostora, zakupnik se obvezuje na sklapanje aneksa ugovora u slučaju smanjenja ili povećanja cijene mjesečnog zakupa prostora na temelju posebne odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Članak 17.
Za vrijeme trajanja ovog Natječaja, zainteresirani ponuditelji mogu pregledati prostore svaki radni dan u vremenu od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 032/540-430.

Članak 18.
Izabrani ponuditelj koji nije iskoristio pravo da pregleda prostor u tijeku natječaja gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju odustanka.
Članak 19.
Ovaj Natječaj objavit će se u Vukovarskim novinama, Internet stranici Grada Vukovara i na Internet stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Predsjednica Upravnog vijeća
Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“
dr. sc. Ljiljana Blažević

 

Plivalište

Šrc Lijeva bara