Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br. 47/90, 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ br. 76/93, 11/94 i 38/09), članka 4. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koji provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15), a sukladno članku 4. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) objavljuje se

 

JAVNI POZIV
za prikupljanje programa za izradu
Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi
Grada Vukovara za 2021. godinu

 

I.
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Poziv).

II.
Temeljem prikupljenih podataka odredit će se prioritetna područja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro, a čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba.

III.
Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi te Zakonu o tehničkoj kulturi, pisani prijedlozi programa za izradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti:
• muzejske, galerijske i likovne djelatnosti
• zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
• izdavanje knjiga i časopisa u kulturi i tehničkoj kulturi
• kulturno – umjetničkih društava
• znanstveno – istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
• kulturne manifestacije
• multimedijski programi koji promoviraju i prezentiraju grad Vukovar u zemlji i inozemstvu
• poticanje i razvitak kulturno – umjetničkog amaterizma
• podizanje kulture življenja
• religijske kulture
• kulturnog turizma
• turističko – kulturnih aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije
• nove medijske kulture i kulture mladih
• zaštite i očuvanja kulturne baštine
• međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje
• poticanje i promicanje tehničke kulture
• programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju djecu s posebnim potrebama
• programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programima organiziranja inventivnog rada
• Organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.)
• Nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za grad

IV.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju ustanove u kulturi kojima je osnivač Grad Vukovar, umjetničke organizacije, udruge i druge pravne osobe koje provode aktivnosti u gradu Vukovaru. Udruge koje se javljaju na Poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i moraju biti registrirane minimalno dvije godine.

V.
Pisani prijedlozi programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenom obrascu koji se može preuzeti zajedno s ovim Javnim pozivom na web stranici Grada Vukovara.

VI.
Nadležni upravni odjel Grada Vukovara će pregledati, analizirati i utvrditi ponuđene prijedloge programa koji će se uvrstiti u konačni Program javnih potreba.

VII.
Prijedloge za provedbu Programa javnih potreba dostavljaju se poštom, neposrednom dostavom ili elektroničkom poštom, zaključno s 21. kolovozom 2020. godine. Prijedlozi Programa predaju se na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport,
branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar
Ili
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Za dodatne informacije obratiti se na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

KLASA: 612-01/20-01/2
URBROJ: 2196/01-3-20-1
U Vukovaru, 15. srpnja 2020. godine

PROČELNIK
Dražen Kobašević, mag. ing. stroj.

 

PRILOG: Obrazac za predlaganje programa javnih potreba