Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 3/20), gradonačelnik Grada Vukovara donosi


ODLUKU
o poništenju II. Javnog natječaja za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu

I.

Poništava se II. Javni natječaj za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu, zbog bitno promijenjenih gospodarskih okolnosti i zdravstveno – epidemioloških uvjeta izazvanih epidemijom bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2) u kojima je potrebno osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom i promijeniti proračunske aktivnosti kako bi se optimalno maksimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Grada Vukovara i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Obrazloženje

Grad Vukovar je na mrežnoj stranici Grada Vukovara i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio II. Javni natječaj za sufinanciranje programa udruga iz područja tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2020. godinu (KLASA:402-01/20-01/19 URBROJ:2196/01-02-20-2 od dana 2. ožujka 2020. godine).
Ukupna vrijednost Natječaja iznosila je 50.000,00 kuna.
Natječaj je bio otvoren do 3. travnja 2020. godine.
Do isteka roka za prijavu na Natječaj zaprimljena je jedna prijava, koja nije zadovoljila uvjete poziva te je odlučeno kao u izreci.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 402-01/20-01/19
URBROJ: 2196/01-02-20-11
U Vukovaru, 16. srpnja 2020.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.