Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 - Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima
kojima upravljaju sportski klubovi u 2022. godini

 

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2022. godini iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 350.000,00 kn (tristotinepedesettisućakuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu raspoređena u:

- Razdjel R171, Glava R171.3, Program 171.3.2., Aktivnost 171.3.2.4 (Sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi)
a) Sufinanciranje režijskih troškova – 100.000,00 kn
b) Gospodarenje i opremanje sportskih građevina – 250.000,00 kn

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2022. godini čiji je nositelj Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog poziva za sufinanciranje gospodarenja sportskim objektima kojima upravljaju sportski klubovi u 2022. godini.

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće sportske klubove i u sljedećim iznosima:

  1. Boćarski klub „Trpinjska cesta“, OIB: 32829106634, za sportsku građevinu „ŠRC Trpinjska cesta“, Trpinjska cesta 166, Vukovar, u iznosu 7.000,00 kuna za režijske troškove i 1.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  2. Hrvatski nogometni klub „Lipovača“, OIB: 56053320917, za sportsku građevinu „Stadion Lipovača“, Slavonska 13a, Lipovača, u iznosu 10.000,00 kuna za režijske troškove i 14.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  3. Hrvatski nogometni klub „Mitnica“, OIB: 48553629297, za sportsku građevinu „Stadion Mitnica“, Široki put bb, Vukovar, u iznosu 17.000,00 kuna za režijske troškove i 30.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  4. Hrvatski nogometni klub „Radnički“, OIB: 16256794567, za sportsku građevinu „Stadion Radnički“, Kudeljarska 6a, Vukovar, u iznosu 20.000,00 kuna za režijske troškove i 15.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  5. Hrvatski veslački klub „Vukovar“, OIB: 94556431056, za sportsku građevinu „Veslački dom“, Parobrodarska 5, Vukovar, u iznosu 16.000,00 kuna za režijske troškove i 45.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  6. Nogometni klub „Vuteks Sloga“, OIB: 71226795749, za sportsku građevinu „Nogometni stadion“, Sajmište 22a, Vukovar, u iznosu 25.000,00 kuna za režijske troškove i 60.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine;
  7. Športski nogometni klub „Dunav“ Sotin, OIB: 72973431193, za sportsku građevinu „Stadion Slavko Šijaković Šiljo“, J.B. Jelačića 27/b, Sotin, u iznosu 5.000,00 kuna za režijske troškove i 18.000,00 kn za gospodarenje i opremanje sportske građevine.

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o sufinanciranju gospodarenja sportskim objektima u 2022. godini.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.