Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

 

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2022. godini“, u ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu raspoređena u:
- Razdjel R.171, Glava R.171.04., Program R.171.04.01, Aktivnost R.171.04.01.01. (Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2022. godini“ čiji je nositelj Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2022. godini“

III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na sljedeće projekte i u sljedećim iznosima:

  1. Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata „Vukovar 91“, OIB: 35310839758, za projekt „31. obljetnica ustroja 204. vukovarske brigade HV-a“ u iznosu 3.000,00 kuna;
  2. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, OIB: 20313591753, za projekt „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ u iznosu 10.000,00 kn;
  3. Udruga hrvatskih branitelja „Sajmište“, OIB: 26710029292, za projekt Obilježavanje dana branitelja Sajmišta“ u iznosu 1.000,00 kn;
  4. Braniteljice Domovinskog rata RH, OIB: 88532144098, za projekt „Grad u školjci“ u iznosu 10.000,00 kuna;
  5. Udruga „Vukovarski veterani“ Vukovar, OIB: 903004435475, za projekt 2. memorijalni veteranski malonogometni turnir „Dan hrvatskih branitelja grada Vukovara“ u iznosu 6.000,00 kn.

III.
Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

IV.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

KLASA: 402-03/21-01/5
URBROJ:2196/01-02-21-20
U Vukovaru, 24. studeni 2021.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.