KLASA:402-03/22-01/21
URBROJ:2196-1-22-67
U Vukovaru, 20. prosinca 2022.

PREDMET: Javno izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima u 2022.


Temeljem čl. 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15 i 37/21) i članka 32. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), objavljujemo izvješće o dodijeljenim jednokratnim sredstvima.
Ukupno planirana vrijednost bila je 64.400,00 kuna, raspoređena u području:

- Razdjel R.172, Glava R.172.04., Program R.172.04.01, Aktivnost R.172.04.01.02. –
(Osnaživanje civilnog društva - Ostale tekuće donacije)

Grad Vukovar isplatio je financijska sredstva sljedećim udrugama:

PRIJEDLOZI AKTIVNOSTI UDRUGA ZA JEDNOKRATNA SREDSTVA

Red.

Broj

UDRUGE

PRIJEDLOG AKTIVNOSTI

IZNOS U KN

1.      

Udruga vukovarski slikari

„Likovne kolonije, slikarski materijal…“

4.900,00

2.      

Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima – Tko se boji sutra još?

„Animator u udruzi“

4.900,00

3.      

Bara film

„Klein film festival“

4.900,00

4.      

Motonautički klub sveti Bono

„Financiranje rada udruge“

4.900,00

5.      

Udruga „Bijela golubica“

„Redovna djelatnost i aktivnosti udruge“

5.000,00

6.      

KUD „Kolo“ Vukovar

„Škola tambure“

3.000,00

7.      

KUD „Kolo“ Vukovar

„Sudjelovanje na manifestaciji – Tradicijsko češljanje i izrada oglavlja“

2.500,00

8.      

Udruga za prevenciju raka prostate i oboljelih od raka prostate – podružnica Vukovar

„Kestenijada“

5.000,00

9.      

Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima – Tko se boji sutra još?

„Tata je tata“

5.000,00

10.   

Udruga za borbu protiv ovisnosti „Biram novi život“

„Redovan rad udruge“

4.500,00

11.   

HGKD „Dunav“ Vukovar

„Sudjelovanje na 61. Karlovačkoj smotri folklora“

5.000,00

12.   

KUD Sloga Vukovar

„Mostovi prijateljstva“

3.300,00

13.   

ŠRU Borovo naselje 91

„Redovan rad udruge i rad s mladima“

3.500,00

14.   

Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima – Tko se boji sutra još?

Akcija More je blizu 2022. godina

5.000,00

15.   

HGKD „Dunav“ Vukovar

„Sudjelovanje na Cjelovečernjem koncertu u Trnovcu Bartolovečkom 17.12.2022.“

5.000,00

 

UKUPNO IZVRŠENO:

66.400,00

 

PREDVIĐENO:

 

 

Povjerenstvo za odobravanje jednokratnih financijskih potpora programima udruga u 2022. godini