Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz

Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

 

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa / projekata iz Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2023. godini“, u ukupnom iznosu od 6.700,00 eura, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu raspoređena u Razdjelu R.171, Glava R.171.04., Program R.171.04.01, Aktivnost R.171.04.01.02.

II.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2023. godini“ čiji je nositelj Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2023. godini“

 

III.

Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na sljedeće projekte u sljedećim iznosima:

1. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, OIB: 20313591753, za projekt „Vi ste naš ponos – mi smo Vaša snaga“ u iznosu 1.500,00 eura;

2. Hrvatska udruga vukovarskih branitelja iz Domovinskog rata „Vukovar 91“, OIB: 35310839758, za projekt „32. obljetnica 204. vukovarske brigade HV-a“ u iznosu 300,00 eura;

3. Udruga „Vukovarski veterani“ Vukovar, OIB: 903004435475, za projekt „Memorijalni nogometni turnir veterana – hrvatskih branitelja “Blago Zadro“ u iznosu 1.400,00 eura;

4. Zajednica udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVIDR-a Vukovarsko-srijemske županije, OIB: 72962313735, za projekt „Očuvanje uspomena na važnost „Kukuruznog puta“ u obrani grada Vukovara“ u iznosu 600,00 eura;

5. “Vukovarske majke“ udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja, OIB: 19905002344, za projekt „Žrtva Borovo naselja za domovinu“ u iznosu 1500,00 eura;

6. Braniteljice Domovinskog rata RH, OIB: 88532144098, za projekt „Grad u školjci“ u iznosu 1.400,00 eura;

 

III.

Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljima projekata sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

 

IV.

Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

 

KLASA: 402-05/22-01/13

URBROJ: 2196-1-02-22-15

U Vukovaru, 20. prosinca 2022.                                                      

GRADONAČELNIK 

   Ivan Penava, prof.