Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda RH, 3/20 i 3/21) i članka 32. stavak 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz

Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

 

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa / projekata iz programske skupine promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u iznosu od 19.200,00 eura, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu raspoređena u Razdjelu R.171, Glava R.171.04., Program R.171.04.01, Aktivnost R.171.04.01.01.

II.

Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata promicanja vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini čiji je nositelj Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje i provedene procjene prijedloga za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“.

 

III.

Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na sljedeće projekte u sljedećim iznosima:

1. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata, OIB: 20313591753, za projekt „Djeca rata – nečujni krik“ u iznosu 2.700,00 eura;

2. Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Vukovar, OIB: 72695703444, za projekt „SŠNIDOR (Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata)“ u iznosu 1.900,00 eura;

3. Humanitarna udruga “Branitelj pomaže branitelju“, OIB: 34294872897, za projekt „Uz Heroje do groba 2023.“ u iznosu 2.000,00 eura;

4. Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar, OIB: 88073614032, za projekt „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i psihofizičko osnaživanje branitelja i njihovih obitelji“ u iznosu 2.900,00 eura;

5. Udruga hrvatskih branitelja "Sajmište" Vukovar, OIB: 26710029292, za projekt „Zajedno branitelji Sajmišta“ u iznosu 1.900,00 eura;

6. Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Podružnica Vukovarsko-srijemske županije, OIB: 76215514079, za projekt „Pobjedi traumu - psihološko, socijalno i zdravstveno osnaživanje djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i ostalih članova njihovih obitelji“ u iznosu 1.500,00 eura;

7. Udruga "Vukovarski veterani" Vukovar, OIB: 90300435475, za projekt „Ratni veterani - sportom do zdravlja i prijateljstva“ u iznosu 1.800,00 eura;

8. “Vukovarske majke“ udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja, OIB: 19905002344, za projekt „Zajedno i kada je teško – u smjeru istine“ u iznosu 2.700,00 eura;

9. Braniteljice Domovinskog rata RH, OIB: 88532144098, za projekt „Kreativni rad kao psihosocijalna pomoć – radionica“ u iznosu 1.800,00 eura;

 

III.

Na temelju ove Odluke gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljima projekata sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

 

IV.

Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

 

KLASA: 402-05/22-01/14

URBROJ: 2196-1-02-22-18

U Vukovaru, 20. prosinca 2022.       

                                                                                             

GRADONAČELNIK 

   Ivan Penava, prof.