R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA:402-02/22-01/35
URBROJ:2196/01-02-23-28
Vukovar, 03. veljače 2023.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2023. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja širenja i razvoja volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine, zaštite i skrbi o starijim osobama te unapređenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama, osnaživanja osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unapređenja znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika, iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 27.871,79€, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.172, Glava R.172.04., Program R.172.04.01, Aktivnost R.172.04.01.01. (Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita iz Proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2023. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

 

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO) za projekt Aktivni u starosti 1 – 1.400,00€
2. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije za projekt „Koračajte zajedno s nama br. 5“ – 1.900,00€
3. Vukovarske iskrice – udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama za projekt I mi koračamo ulicama Grada… – 2.600,00€
4. Udruga za rekreaciju Fit Infinity fitnes za projekt Vježbajmo s osmjehom 2 – 1.900,00€
5. Udruga za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima – Tko se boji sutra još? – Vukovar za projekt Funiland 2023. – Igraonica za djecu i mlade - 3.200,00€
6. Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara za projekt Aktivni, sretni i uspješni u trećoj dobi – 3.971,79€
7. Društvo „Hrvatska žena“ Vukovar za projekt ZLATNE GODINE – Zdrave, sretne, društveno angažirane i u trećoj dobi – 1.500,00€
8. Podružnica Breza Vukovar za projekt Iskra – 4.200,00€
9. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar za projekt Lakše do cilja 6 – 1.600,00€
10. Udruga žena Vukovar za projekt Uključivanjem do bolje integracije – 2.700,00€
11. Udruga tjelesnih invalida grada Vukovara za projekt Briga o mentalnom zdravlju u zajednici - 1.000,00€
12. Udruga Lions klub Vukovar za projekt Halo pomoć 2022. – 1.200,00€
13. Humanitarna udruga Vukovarska nit dobrote za projekt Klub aktivnih - 700,00€

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.