R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

GRAD VUKOVAR

GRADONAČELNIK

KLASA:402-02/22-01/36
URBROJ:2196-1-02-23-31
U Vukovaru, 08. veljače 2023.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Kultura – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2023. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Kultura, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, povećavaju učinkovitost i sposobnost udruga za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe grada Vukovara kao zajednice u cjelini, unaprjeđuju sposobnost Prijavitelja za pružanje društvenih usluga korisnicima te potiču kvalitetu života građana i promicanje položaja i ugleda grada Vukovara, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program).

Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja kulture koji doprinose očuvanju tradicijske kulture grada Vukovara i razvoju kulturno – umjetničkog amaterizma, potiču glazbeno stvaralaštvo i scenske umjetnosti, potiču likovne umjetnosti, potiču književničke i nakladničke djelatnosti, razvijaju kulturne manifestacije i suradnju, promiču kulturu, čuvaju kulturni identitet grada Vukovara te pomažu i potiču kulturno i umjetničko stvaralaštvo, u ukupnom iznosu od 86.269,83€, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu raspoređena u:

- Razdjel R172., Glava R172.07., Program R172.07.01., Aktivnost R172.07.01.01, aktivnost: Udruge – programi kulture

 

 

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje prijedloga programa/projekata iz programske skupine Kultura iz Proračuna Grada Vukovara za 2023. godinu čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Kulturnog vijeća Grada Vukovara (u daljnjem tekstu Vijeće).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:

 1. Kulturno-umjetničko društvo „Kolo“ Vukovar za projekt „Tradiciju čuvam, tradicijom se dičim“ – 6.000,00€
 2. Udruga Mađara grada Vukovara za projekt Čuvari vjekovne mađarske baštine u gradu Vukovaru – 3.500,00€
 3. Gradski puhački orkestar Vukovar za projekt Rad Gradskog puhačkog orkestra – 7.500,00€
 4. Sportski moto klub „Golubica“ Vukovar za projekt Vukovarski motomrazovi 2023. (15. VU MM 2023.) – 1.500,00€
 5. KUD „Matija Gubec“ Sotin za projekt Godišnji program djelovanja KUD-a „Matija Gubec“ Sotin – 2.600,00€
 6. Udruga Nijemaca i Austrijanaca Vukovar za projekt Bogatstvo raznolikosti u kulturi i kulturnoj baštini – 1.500,00€
 7. Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ Vukovar za projekt Godišnji program rada KUD-a „Sloga“ Vukovar za 2023. – 13.069,83€
 8. Hrvatsko kulturno-glazbeno društvo „Dunav“ Vukovar za projekt Očuvanje i prezentacija hrvatske tradicijske kulture kroz godišnji program rada dječjih plesnih sekcija, Folk. Ansambla, folkl. pjevačkog zbora, tamb. sekcije i Tamburaškog orkestra HKGD „Dunav“ Vukovar – 20.900,00€
 9. Dječji zbor Vukovarski golubići za projekt Redovan rad i djelovanje dječjeg zbora Vukovarski golubići – 7.000,00€
 10. Vukovarsko srpsko pjevačko društvo Javor za projekt Godišnji program Društva 2023. – 2.700,00€
 11. Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo „Ivan Franko“ Vukovar za projekt Manifestacija „Dani ukrajinske kulture“ – 1.900,00€
 12. Kulturno umjetničko društvo „Osif Kostelnik“ Vukovar za projekt Kulturni amaterizam – 2.600,00€
 13. Plesna grupa Venera za projekt Plesom do osmijeha – 3.500,00€
 14. Mažoretkinje grada Vukovara za projekt Mažoretkinje grada Vukovara – 11.000,00€
 15. Udruga odgajatelja VSŽ Terina za projekt Stvaranje poticajne sredine za razvoj djece grada Vukovara u smjeru razumijevanja važnosti ekologije, održivosti, kulture i tradicije - 1.000,00€

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - https://vukovar.hr/financiranje-udruga

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

 

VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.