Na temelju članka 47. stavka 3. točke 7. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18, 2/18 – pročišćeni tekst Odluka Ustavnog suda RH, 3/20, 3/21 i 15/22) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz
Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa / projekata iz II. Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“, u ukupnom iznosu od 1.800,00 eura, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2023. godinu raspoređena u Razdjelu R.171, Glava R.171.04., Program R.171.04.01, Aktivnost R.171.04.01.01.

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog II. Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“ čiji je nositelj Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja „Promicanje vrijednosti Domovinskog rata i unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima, stradalnicima, invalidima i obiteljima poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u 2023. godini“.
III.
Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na sljedeće projekte u sljedećim iznosima:
1. Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, OIB: 07321284009, za projekt „Istina o Domovinskom ratu“ u iznosu od 1.800,00 eura;

IV.
Na temelju ove Odluke, gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljima projekata sklopiti pojedinačne Ugovore o dodjeli financijskih sredstava.

V.
Za provođenje tehničkog dijela ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, a za provođenje financijskog dijela Upravni odjel za financije i nabavu.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara.

KLASA: 402-05/22-01/14
URBROJ: 2196-1-02-23-39
Vukovar, 10. svibnja 2023.

 

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.