Povjerenstvo za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, imenovano Odlukom o imenovanju povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata (KLASA: 372-03/18-01/5, URBROJ: 2196-1-02-23-162 od 11. siječnja 2023. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.
Ukupno prijava na ovaj Natječaj bilo je 1.
Broj prijava koje su zadovoljile formalne uvjete Natječaja – 1.
Broj prijava koje nisu zadovoljile formalne uvjete Natječaja – 0.

Evid. broj

Naziv udruge

OZNAKA PROSTORA

Zapažanja

13

Udruga obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Istina o Domovinskom ratu

Ispunjava uvjete

Prijava koja je zadovoljila propisane uvjete upućuje se na procjenu prijava na Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udruga proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro.


PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Kristina Božić