Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU

o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u području sporta i sportskih manifestacija od interesa za Grad Vukovar
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u području sporta i sportskih manifestacija od interesa za Grad Vukovar za 2017. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 4.640.000,00 kn (četirimilijunašestočetrdesettisućakuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2017. godinu raspoređena u:
- Razdjel R150, Glava R150.3, Program 150.3.1., Aktivnost 150.3.1.1 (Športske aktivnosti i rekreacija)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u sportu i sportskim manifestacijama za 2017. godinu, (u daljnjem tekstu: Poziv) čiji su nositelji Upravni odjel za društvene djelatnosti i Upravni odjel za financije i nabavu (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjeli) i Zajednica sportskih udruga grada Vukovara u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke.

III.
Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1. Tekst javnog Poziva,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac Opći podaci o nositelju programa,
3.2. Obrazac Prijave programa – Tekuće donacije
3.3. Obrazac Prijave programa – Sportsko – rekreacijske aktivnosti
3.3. Obrazac Prijave programa – Sportske manifestacije
3.4. Obrazac proračuna programa ili projekta,
3.5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
3.6. Obrazac Suglasnosti
3.7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
4.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta,
4.2. Obrazac Izvještajni obrazac
4.3. Obrazac PROR - POT

IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu Poziva iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

V.

Zajednica športskih udruga grada Vukovara nadležna je za provedbu postupka.
Zajednica športskih udruga grada Vukovara će osnovati Povjerenstvo za pripremu i provedbu Poziva i Povjerenstvo za ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstva). Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje.

VI.

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Gradonačelnik Grada Vukovara predlaže, a Gradsko vijeće Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga u području sporta i sportskih manifestacija od interesa za Grad Vukovar.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačan ugovor.
VII.

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Nadležni upravni odjeli i Zajednica sportskih udruga grada Vukovara.
IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:620-01/16-01/1
URBROJ:2196/01-02-16-1
U Vukovaru, 20. rujna 2016.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.