Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014), a u svezi sa člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Grad Vukovar objavljuje Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2017. godini iz Proračuna Grada Vukovara.

Godišnji plan izrađen je sukladno strateškim dokumentima: Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2012. – 2016., Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007. – 2015., Nacionalnom programu djelovanja za mlade 2014. – 2017., Strategiji razvoja socijalne skrbi 2011. – 2016., Strateškom planu Ministarstva socijalne politike i mladih 2014. – 2016., Strateškom planu Ministarstva branitelja za razdoblje od 2014. – 2016. godine, Programu ukupnog razvoja grada Vukovara, Strategiji obnove i razvoja grada Vukovara 2020 - Plan i Program obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 2014. – 2020., Strategija za razvoj ljudskih potencijala i zapošljavanje VSŽ, Razvojna strategija VSŽ i te temeljem analiza dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Vukovaru.

Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2017. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati 2 upravna odjela Grada Vukovara i Zajednica sportskih udruga grada Vukovara.

Iznosom od 6.340.000,00 kuna iz Proračuna Grada Vukovara planira se financirati i sufinancirati više od 140 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima:
sporta, sportskih manifestacija, kulture i tehničke kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.

Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

 

Godisnji-plan-javnih-natjecaja-Grad-Vukovar-za-2017.pdf