Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata organizacija civilnog društva u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa i projekata organizacija civilnog društva u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2018. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 890.000,00 kn (osamstodevedesettisuća kuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu raspoređena u:
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.1 (Udruge – programi kulture)
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.6 (Tehnička kultura)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog natječaja za sufinanciranje programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj) čiji je nositelj Upravni odjel za kulturu i turizam (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1. Tekst Natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Obrasce za prijavu projekta i
4. Obrasce za izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta
3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Izjava o partnerstvu

IV.
Natječaj i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

V.
Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za pripremu i provedbu Natječaja i Povjerenstvo za ocjenjivanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku Povjerenstava.
Članove Povjerenstava, na prijedlog Nadležnog upravnog odjela imenuje gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje.
Na temelju Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje gradonačelnik Grada Vukovara će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VII.

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Upravni odjel za kulturu i turizam.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:612-01/17-01/6
URBROJ:2196/01-02-17-1
U Vukovaru, 8. prosinca 2017.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.