Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i temeljem Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/2017) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje
Javni natječaj

za sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u gradu Vukovaru za 2018. godinu

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (u daljnjem tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju.

II.
Prijavitelji mogu predložiti programe/projekte koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, povećavaju učinkovitost i sposobnost udruga za preuzimanje veće uloge i odgovornosti kojima se zadovoljavaju potrebe korisnika i potrebe grada Vukovara kao zajednice u cjelini, unaprjeđuju sposobnost Prijavitelja za pružanje društvenih usluga korisnicima te potiču kvalitetu života građana i promicanje položaja i ugleda grada Vukovara za aktivnosti:
• muzejske, galerijske i likovne djelatnosti
• zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
• izdavanje knjiga i časopisa u kulturi i tehničkoj kulturi
• kulturno – umjetničkih društava
• Znanstveno – istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture i tehničke kulture
• kulturne manifestacije
• Multimedijski programi koji promoviraju i prezentiraju grad Vukovar u zemlji i inozemstvu
• poticanje i razvitak kulturno – umjetničkog amaterizma
• podizanje kulture življenja
• religijske kulture
• kulturnog turizma
• turističko – kulturnih aktivnosti usmjerene na očuvanje tradicije
• nove medijske kulture i kulture mladih
• zaštite i očuvanja kulturne baštine
• međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje
• Programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije investicijskog održavanja i opremanja objekta kulture

III.
Ukupno planirana vrijednost natječaja je 890.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 170.000,00 kuna.

IV.
Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Natječaja na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti Prijavitelj može biti partner drugom Prijavitelju na više projekata/programa unutar ovog Natječaja.

V.
Mjerila koje udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, prihvatljivi prijavitelji, procjena prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli sredstava i donošenje odluke o dodjeli sredstava, obavijest o donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekata koju je potrebno dostaviti u PAPIRNATOM (IZVORNOM) OBLIKU I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:

Za Prijavitelja:
Prijedlog se smatra potpunim ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge u papirnatom (izvornom) i elektroničkom (na CD-u, DVD-u ili USB sticku)
o 3.1. Obrazac opisa programa/projekta
o 3.2 Obrazac proračuna programa/projekta
o 3.3. Obrazac izjave/sporazuma o partnerstvu potpisan i ovjeren od strane nositelja projekta te svih partnera na projektu (primjenjivo, ako udruga ima partnera ili partnere)
o Pisma namjere, suglasnosti i preporuke (ukoliko program/projekt iste ima)
o Preslika zapisnika sa zadnje redovne i izborne skupštine

Za Partnera/e: (ukoliko se projekt provodi u partnerstvu)
• dokaz o pravnoj osobnosti partnera, ne stariji od tri mjeseca do dana raspisivanja natječaja. (Dokaz nije potreban kada su partneri županije, gradovi i općine)

VII.
Neobvezna dokumentacija za prijavu projekata koju se dostavlja u PAPIRNATOM (izvorniku) I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:
• zapisi, publikacije, novinski članci te ostali materijali koji prikazuju rad Prijavitelja i u izravnoj su svezi s prijavom na Natječaj

VIII.
Dokumenti i potvrde koje se predaju nakon procjene projekta, a prije potpisivanja ugovora:
• Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave, ne starija od mjesec dana od dana donošenja Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata udruga, o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, u slučaju postojanja javnog duga, on mora biti podmiren prije samog potpisivanja Ugovora, u izvorniku
• Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci od dana objave Natječaja da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, u izvorniku
• Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja, u izvorniku i
• Solemnizirana bjanko zadužnica (za projekte i programe čija je vrijednost 10.000,00 kuna i više, uz napomenu da je trošak solemnizacije dio prihvatljivih troškova projekta)

IX.
Svi zainteresirani Prijavitelji svoje programe/projekte prijavljuju na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

X.
Prijave na ovaj Natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave. Smatrat će se da je prijava zaprimljena u roku ako je dostavljena dostavom, osobno Gradu Vukovaru ili je na poštanskom žigu na prijavi naznačen datum, najkasnije 12. siječnja 2018. godine.

XI.
Cjelokupna natječajna dokumentacija (u propisanom papirnatom obliku i na CD-u) dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu i turizam
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja uz naznaku:

Javni natječaj „Program javnih potreba – kultura i tehnička kultura" - Ne otvarati

XII.
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te Natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

XIII.
Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

XIV.
Prijavitelj kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru bit će evidentiran u zajedničkom informacijskom sustavu za praćenje dodjele financijskih sredstava organizacijama civilnog društva za tijela državne uprave, temeljem čega će mu se uskratiti pravo na financijsku podršku na svim natječajima i javnim pozivima iz državnog proračuna u sljedećih pet godina, računajući od dana kada mu je upućena pisana obavijest o utvrđenom neispunjavanju ugovornih obveza.

XV.
Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima Natječaja, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Natječaja, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA:612-01/17-01/6
URBROJ:2196/01-02-17-2
U Vukovaru, 11. prosinca 2017.
GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

 

Obrasci za provedbu programa/projekta nisu dio dokumentacije za prijavu na Natječaj, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim Prijaviteljima vezano za potrebe izvješćivanja o provedbi programa/projekta.

Prilozi:

1. Tekst javnog natječaja
2. Upute za prijavitelje
3. Obrazac opisa programa/projekta
4. Obrazac proračuna
5. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac Izjave o partnerstvu
7. Obrazac ugovora
8. Obrazac opisnog izvješća
9. Obrazac financijskog izvješća