Na temelju članka 47. stavka 3. točke 4. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18) i članka 9. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" 26/15) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na
korištenje udrugama iz područja kulture za provođenje
aktivnosti od interesa za opće dobro

I.
Predmet ovog Javnog natječaja (dalje u tekstu: Natječaj) je prikupljanje pisanih prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara (dalje u tekstu: Prostor) na korištenje udrugama iz područja kulture za provođenje aktivnosti od interesa za opće i utvrđuje se način dodjele Prostora na korištenje udrugama za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro definiranih u Odluci o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 7/16 i 1/18).

II.
Cilj dodjele nefinancijske podrške u nekretninama udrugama iz područja kulture (dalje u tekstu: Udruge) je podrška u provođenju aktivnosti od interesa za opće dobro poticanje, promicanje kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života te pozitivno utjecanje na kulturni život grada.
Očekivani rezultati su zadovoljavanje kulturnih potreba i interesa, podizanje kvalitete kulturnih sadržaja, očuvanje tradicije i identiteta.
Unatoč dobrim stranama rada Udruga, mnoge od njih ne raspolažu zadovoljavajućim ljudskim resursima pa je neizravni cilj dodjele nefinancijske podrške u prostorima i jačanje kapaciteta kvalitetnih organizacija.

III.
Nefinancijska podrška sastoji se u dodjeli prostora na korištenje Udrugama radi provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro i to aktivnosti usmjerenih na promicanju kulturnog života u gradu Vukovaru i to 6 prostora – jedan prostor na adresi Trpinjska cesta 84, dva prostora na adresi Dr. F. Tuđmana 20, jedan prostor na adresi Kardinala A. Stepinca 45 te dva na Trgu sotinskih žrtava Sotin.
Cijena naknade za korištenje prostora na adresi Kardinala A. Stepinca 45, po m², navedena je u tablici (bez PDV-a) uvećana za PDV sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14 i 115/16), a naknade za ostale prostore biti će izračunate razmjerno udjelu korištenja prostora.

ADRESA PROSTOR POVRŠINA UDIO U REŽIJSKIM TROŠKOVIMA MJESEČNA NAKNADA BEZ PDV-a
Kardinala A. Stepinca 45 P5 19,21 20,58% 392,08

ADRESA PROSTOR POVRŠINA UDIO U REŽIJSKIM TROŠKOVIMA NAPOMENA
Trpinjska cesta 84 VS 32,50 14,39% Razmjerno udjelu korištenja prostora
Dr. F. Tuđmana 20 P1 32,30 36,50% Razmjerno udjelu korištenja prostora
Dr. F. Tuđmana 20 P1 23,20 26,21% Razmjerno udjelu korištenja prostora
Trg sotinskih žrtava Sotin Ured 24,20 6,32% Razmjerno udjelu korištenja prostora
Trg sotinskih žrtava Sotin Mala sala 31,12 8,12% Razmjerno udjelu korištenja prostora

IV.
Ugovor o korištenju prostora zaključuje se na određeno vrijeme od 5 (slovima: pet) godina. Istekom roka od 5 (slovima: pet) godina korisniku se, prostor dodijeljen temeljem Odluke, može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od daljnjih 5 (slovima: pet) godina, bez provođenja javnog natječaja, pod uvjetom da korisnik prostora svake godine redovito podnosi izvješće o radu i financijsko izvješće na zadanom obrascu nadležnog odjela za udruge i samo ako je korisnik dodijeljen prostor koristio sukladno ugovoru i uredno izvršavao ugovorne obveze te i dalje ima potrebu za tim prostorom.

V.
Pravo podnošenja pisane prijave imaju udruge iz područja kulture u gradu Vukovaru.

VI.
Udruge moraju ispunjavati slijedeće uvjete:
1. prijavitelj mora biti upisan u Registar udruga Republike Hrvatske (ili drugi odgovarajući registar)
2. prijavitelj mora biti upisan u Registar neprofitnih organizacija;
3. prijavitelj mora provoditi aktivnosti od interesa za opće dobro iz članka 2. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupcima za dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama organizacijama civilnog društva („Službeni vjesnik Grada Vukovara" broj 7/16 i 1/18) (dalje u tekstu: Odluka) na području Grada Vukovara i koje su namijenjene građanima Grada Vukovara;
4. prijavitelj mora uredno objavljivati financijska izvješća u Registru neprofitnih organizacija (ili drugi odgovarajući registar);
5. prijavitelj mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja;
6. da se protiv prijavitelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine" broj 26/15) - u daljnjem tekstu: Uredba;
7. prijavitelj mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora s Gradom Vukovarom;
8. prijavitelj mora imati općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
9. prijavitelj mora imati odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
10. prijava na Natječaj mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju i popunjene obrasce određene natječajnom dokumentacijom i Odlukom.

VII.
Prijava na Natječaj mora sadržavati:
Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve prijavne obrasce i obvezne priloge u papirnatom i elektroničkom obliku (na CD-u):
1. obrazac prijave na Natječaj;
2. potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga (u izvornom primjerku);
3. potvrda Upravnog odjela za financije i nabavu Grada Vukovara o nepostojanju dospjelih nepodmirenih potraživanja prema Proračunu Grada Vukovara. Potvrda mora biti izdana unutar roka od kada je raspisan natječaj do datuma dostave projektnog prijedloga;
4. uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o odobravanju nefinancijske podrške) i voditelja programa ili projekta (u izvorniku);
5. obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko je primjenjivo);
6. kopija zapisnika sa zadnje redovne skupštine

Izvorni i elektronički oblik prijave mora biti istovjetan!

Podnositelj prijave u obvezi je priložiti i sljedeće dokaze i priloge, u slučaju da nisu dostupni u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka:
1. dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, (ili njegovu presliku) ne stariji od tri mjeseca od dana raspisivanja natječaja
2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija
3. financijski izvještaj udruge i to:
- za obveznike dvojnog knjigovodstva: presliku godišnjeg Izvještaja o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF), Bilancu (obrazac BIL-NPF) i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku godinu;
- za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojenu od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (obrazac G-PR-IZ-NPF),
4. presliku ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta sa svim izmjenama i dopunama.

Neobvezna natječajna dokumentacija za prijavu, a na temelju koje se ocjenjuju pojedini kriteriji, je:
1. izvod iz matične knjige radnika (evidencija o zaposlenim radnicima), ako udruga zapošljava radnike na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu
2. izvješće o obavljenim aktivnostima ili uslugama organizatora volontiranja temeljem Zakona o volonterstvu („Narodne novine" 58/07 i 22/13)
3. ostvarena priznanja, nagrade, potpore...
4. dokaz ulaganja u nekretninu u vlasništvu Grada Vukovara
5. dokazi o održanim okruglim stolovima, konferencijama, odobrenim projektima od strane Grada Vukovara
6. ostali dokumenti koji se smatraju relevantnim za dokazivanje zadovoljavanja pojedinog kriterija iz obrasca za ocjenjivanje.

VIII.
Svi zainteresirani Prijavitelji svoje projekte prijavljuju na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr .

IX.
Pisane prijave na ovaj natječaj s potrebnim prilozima podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU PROSTORA
NA KORIŠTENJE UDRUGAMA IZ PODRUČJA KULTURE" - NE OTVARAJ

preporučeno poštom ili u pisarnici Grada Vukovara, na adresu
GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu i turizam
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Rok za podnošenje pisanih prijava je 30 dana od dana objave ovog Natječaja.
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te Natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

X.
Prijavitelj kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru bit će evidentiran u zajedničkom informacijskom sustavu za praćenje dodjele financijskih sredstava organizacijama civilnog društva za tijela državne uprave, temeljem čega će mu se uskratiti pravo na financijsku podršku na svim natječajima i javnim pozivima iz državnog proračuna u sljedećih pet godina, računajući od dana kada mu je upućena pisana obavijest o utvrđenom neispunjavanju ugovornih obveza.

XI.
Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima Natječaja, prostorima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Natječaja, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA: 372-03/18-01/8
URBROJ: 2196/01-02-18-3
U Vukovaru, 26. ožujka 2018.
GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

 

OBRASCI:

UPUTA ZA PRIJAVITELJE
OBRAZAC IZJAVE O PARTNERSTVU
POPIS PRILOGA
OBRAZAC ZA OCJENU
OBRAZAC PRIJAVE PROSTORA - A. STEPINCA
OBRAZAC PRIJAVE PROSTORA - DR. F. TUĐMANA
OBRAZAC PRIJAVE PROSTORA - SOTIN
OBRAZAC PRIJAVE PROSTORA - TRPINJSKA

OBRAZAC ZA IZVJEŠĆE