Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv
za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2018. godinu za aktivnosti udrugama koje pridonose Osnaživanju civilnog društva
(u daljnjem tekstu Poziv)

(1) UO za društvene djelatnosti poziva udruge čiji je djelovanje usmjereno na rad i razvitak u područjima: ljudska i manjinska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva, zaštita okoliša i održivi razvoj, socijalno poduzetništvo i izvaninstitucionalno obrazovanje sukladno prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17).

(2) Udruge (u daljnjem tekstu Prijavitelji) sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti prijedlog aktivnosti za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za područja navedena pod točkom I. ovog Poziva.

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 10.000,00kn, raspoređeno u Razdjel R150, Glava R.150.4., Program R.150.4.1., Aktivnost R.150.4.1.2. (Osnaživanje civilnog društva-ostale tekuće donacije udrugama).
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijedlogu aktivnosti je 1000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom prijedlogu je 2.500,00 kuna.
Očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba aktivnosti u okviru ovog Poziva je 5.

(4) Rok za podnošenje prijedloga je do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava iz točke 3. ovog Poziva.

(5) Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, prihvatljivi prijavitelji, procjena prijedloga i donošenje odluke o dodjeli sredstava, obavijest o donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

(6) Obvezna prijavna dokumentacija za prijavu prijedloga aktivnosti koju je potrebno dostaviti u PAPIRNATOM (IZVORNOM) I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:
1. Obrazac opisa aktivnosti s financijskim planom (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku – 3.1.),

2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku – 6),
3. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga (ne starija od 90 dana) i
4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja predloženih aktivnosti ne vodi kazneni postupak (ne starije od 90 dana).

(7) Svaki Prijavitelj može prijaviti i ugovoriti najviše dva prijedloga aktivnosti na razdoblje provedbe do kraja tekuće godine.

(8) Svi zainteresirani Prijavitelji svoje prijedloge aktivnosti prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/objave.

(9) Cjelokupna prijavna dokumentacija (u propisanom papirnatom i elektroničkom obliku) dostavlja se preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:
GRAD VUKOVAR, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je navesti puni naziv i adresu prijavitelja uz naznaku:

Javni poziv „Jednokratna sredstva – Osnaživanje civilnog društva" – NE OTVARATI

(10) Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te Javnim pozivom, neće se uzimati u razmatranje

(11) Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

(12) Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima iz Proračuna Grada Vukovara narednih 5 godina.

(13) Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima ovog Poziva, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Poziva, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA:402-03/18-01/3
URBROJ:2196/01-02-17-2
U Vukovaru, 12. travnja 2018.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

UZ OVAJ TEKST NATJEČAJA OBJAVLJUJU SE:

• Odluka o raspisivanju Poziva
• Upute za prijavitelje
• Popis priloga koji se prilažu prijavi

Obrasci za prijavu aktivnosti:
• obrazac opisa aktivnosti s financijskim planom
• obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrasci za provedbu:
• obrazac ugovora
• obrazac završnog izvješća

Obrasci za provedbu aktivnosti nisu dio dokumentacije za prijavu na Poziv, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim Prijaviteljima vezano za potrebe izvješćivanja o provedbi aktivnosti.

1-Temeljni dokument-Odluka-o-nacinu-raspodjele-sredstava
2-Tekst-javnog-Poziva
2-1 Upute-za-prijavitelje
2-2-Obrazac-prijave-aktivnosti
2-3-Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja
2-4-Obrazac-Ugovora
2-5-vanredna-sredstva-obrazac-za-izvjesce
4-Popis-priloga-kontrolna-lista
5-Obrazac za provjeru FORMALNIH uvjeta Poziva
6-1-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijedloga-NASLOVNA
6-Obrazac-za-procjenu-kvalitete-Prijedloga