Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni natječaj
za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2019. godini (u daljnjem tekstu Natječaj)

I.
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo poziva udruge sa sjedištem ili podružnicom na području Grada Vukovara čiji je djelovanje usmjereno na kulturu i turizam, sukladno prioritetnim područjima 7. (Kultura i turizam), navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17 i 1/18).

II.
Udruge, sukladno ovom Natječaju, mogu predložiti programe koji doprinose kvaliteti života, razvitku i općem napretku grada Vukovara za sljedeće manifestacije:
1. Ljeto u Vukovaru
2. Ljeto na Vukovarskoj adi
3. Međunarodni dan Dunava

III.
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 305.000,00 kuna.
Iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj manifestaciji iznosi:
1. Ljeto u Vukovaru – najmanji iznos je 2.000,00 kuna, a najveći 40.000,00 kuna
2. Ljeto na Vukovarskoj adi – najmanji iznos je 2.000,00 kuna, a najveći 250.000,00 kuna
3. Međunarodni dan Dunava – najmanji iznos je 2.000,00 kuna, a najveći 15.000,00 kuna

IV.
Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave Natječaja.

V.
Kriterij za odabir odnosno dodjelu sredstava za manifestaciju/ događanja su sljedeći:
- Usmjerenost programa na neposrednu manifestaciju
- Jasno definiran i realno dostižan cilj programa manifestacije/ događanja
- Jasno definirani korisnici manifestacije/ događanja
- Jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe manifestacije/ događanja
- Realan odnos troškova i planiranih aktivnosti manifestacije/ događanja
- Ljudski kapaciteti i sposobnost prijavitelja za nesmetanu provedbu manifestacije/događanja i postizanje zadanih ciljeva.

VI.
Svaki prijavitelj može prijaviti program samo na jednu manifestaciju, osim na onu koja im se financira iz Proračuna Grada Vukovara. Ista udruga može biti partner drugoj udruzi na više projekata unutar ovog Natječaja.

VII.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, prihvatljivi prijavitelji, procjena prijedloga i donošenje odluke o dodjeli sredstava, obavijest o donesenoj odluci o dodjeli financijskih sredstava i podnošenje prigovora detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VIII.
Nepravovremene i nepotpune prijave te prijave koje nisu u skladu s Uputama za prijavitelje te Natječajem, neće se uzimati u razmatranje.

IX.
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu prijedloga aktivnosti koju je potrebno dostaviti u PAPIRNATOM (IZVORNOM) I ELEKTRONIČKOM OBLIKU:
1. Obrazac opisa aktivnosti (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku),
2. Obrazac proračuna aktivnosti (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku),
3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (potpisan, ovjeren i u cijelosti popunjen, u izvorniku)
4. Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja iz koje je vidljivo da udruga nema duga i
5. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja predloženih aktivnosti ne vodi kazneni postupak.

X.
Svi zainteresirani Prijavitelji svoje prijedloge aktivnosti prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, koji se mogu preuzeti na web stranici Grada Vukovara http://www.vukovar.hr

XI.
Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

XII.
Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima iz Proračuna Grada Vukovara u 2019. godini.

XIII.
Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima Natječaja, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Natječaja, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

XIV.
Svi zainteresirani Prijavitelji svoje prijedloge aktivnosti prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, dostupni na mrežnim stranicama Grada Vukovara – http://www.vukovar.hr

XV.
Cjelokupnu dokumentaciju na Javni natječaj treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:
Grad Vukovar
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
„Prijava na Javni natječaj za predlaganje programa manifestacija u organizaciji Grada Vukovara iz područja kulture i turizma u 2019. godini – ne otvaraj"
Ulica dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

KLASA:612-01/19-01/2
URBROJ:2196/01-02-19-3
U Vukovaru, 12. ožujka 2019.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.

UZ OVAJ TEKST NATJEČAJA OBJAVLJUJU SE:

Odluka
Upute za prijavitelje

Obrasci za prijavu:
opisni obrazac
obrazac proračuna
obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
obrazac izjave o partnerstvu

Obrasci za provedbu:
obrazac ugovora
obrazac opisnog izvještaja
obrazac financijskog izvještaja
PROR-POT obrazac

Obrasci za provedbu programa/projekta nisu dio dokumentacije za prijavu na Natječaj, a objavljujemo ih unaprijed kao informaciju potencijalnim Prijaviteljima vezano za potrebe izvješćivanja o provedbi programa/projekta.