Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst) i članka 20. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17,) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

JAVNI POZIV
za sredstva pričuve udrugama proisteklim iz Domovinskog rata
u 2019. godini

I.
Predmet ovog Javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) je prikupljanje pisanih prijedloga braniteljskih i stradalničkih udruga iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) za predlaganje aktivnosti koji promiču vrijednosti Domovinskog rata i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske koji su sudjelovali u obrani njezinog suvereniteta u 2019. godini, a sukladno prioritetnim područjima navedenim u Odluci o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17).

II.
Udruge mogu predložiti aktivnosti za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava koje doprinose podizanju kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kroz radne aktivnosti i terapije, zapošljavanje, rekreativno-stvaralačke i natjecateljske aktivnosti, edukativne radionice. Aktivnosti koje pozitivno utječu na percepciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji članova udruga iz Domovinskog rata o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata, te promicanju njihovih interesa, kao i na percepciju društvene zajednice o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. Sufinanciranje aktivnosti u području djelatnosti braniteljskih udruga koje se pojavljuju tijekom godine, od interesa za lokalnu zajednicu, a sufinanciraju se temeljem iskazanih aproksimaciji troškova i prema proračunskim mogućnostima.

III.
Ukupno planirana vrijednost Poziva je 10.000,00 kuna.
Iznos financiranja koji se može zatražiti i ugovoriti po pojedinoj aktivnosti je od 1.000,00 kuna do najviše 5.000,00 kuna, a planira se ugovoriti dodjela financijskih sredstava za okvirno 3 aktivnosti.

IV.
Rok za podnošenje prijedloga je do 01. prosinca 2019. ili do utroška sredstava iz točke 3. ovog Poziva
Jedan Prijavitelj u okviru ovog Poziva može podnijeti najviše jednu prijavu za financijsku podršku aktivnosti, na razdoblje provedbe do 3 mjeseca.
Ukoliko ogranak/podružnica/drugi ustrojbeni oblik Prijavitelja nema pravnu osobnost, ne može biti Prijavitelj na natječajima Grada Vukovara u 2019. godini. Njihove aktivnosti može prijaviti isključivo Središnjica pojedinog ogranka/ podružnice/ drugog ustrojbenog oblika.

V.
Mjerila koja udruge moraju ispunjavati, dokumentacija koja se prilaže, ostvarivanje prednosti u financiranju i prihvatljivi prijavitelji detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

VI.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanom obrascu, koji je zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupan na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr.

Cjelokupna prijavna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, dostavom ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na adresu:

GRAD VUKOVAR
Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje,
socijalnu politiku i civilno društvo
Dr. Franje Tuđmana 1
32000 Vukovar

VII.
Razmatrat će se samo pravodobno dostavljene prijave koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete ovog Poziva.

VIII.
Grad Vukovar će kontrolirati namjensko trošenje odobrenih sredstava na temelju obveznog opisnog i financijskog izviješća, te preslika računa i drugih knjigovodstvenih dokumenata koje će Prijavitelji dostavljati Gradu Vukovaru sukladno odredbama ugovora.
Grad Vukovar će ukinuti daljnje financiranje te zatražiti povrat uplaćenih sredstava u slučaju kada Prijavitelj nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva ili na drugi način krši obveze proizašle iz ugovora.

IX.
Prijavitelju kojemu je utvrđeno neispunjavanje ugovornih obveza prema Gradu Vukovaru biti će uskraćeno pravo na financijsku podršku na svim natječajima iz Proračuna Grada Vukovara narednih 5 godina.
X.
Detaljne informacije o ciljevima i prioritetima ovog Poziva, njegovoj ukupnoj vrijednosti i planiranim iznosima, ostalim uvjetima za prijavu te objavi rezultata, kao i informacije o kontaktu za postavljanje pitanja vezanih uz provedbu Poziva, nalaze se u dokumentu pod nazivom Upute za prijavitelje, koji je sastavni dio natječajne dokumentacije.

KLASA: 402-03/19-01/3
URBROJ: 2196/01-02-19-3
U Vukovaru, 15. ožujka 2019.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.

Popis priloga:
1. Upute za prijavitelje
2. Obrazac prijave aktivnosti s financijskim planom
3. Obrazac izjave o partnerstvu
4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
5. Popis priloga koji se prilažu prijavi
6. Obrazac za procjenu
7. Obrazac ugovora
8. Izvještajni obrazac
9. Obrazac PROR-POT