Na temelju članka II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama području sporta, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar (KLASA:402-03/16-01/1, URBROJ:2196/01-02-16-1 od 8. ožujka 2016. Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv
za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama i udrugama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti,
Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar
(u daljnjem tekstu Poziv)

(1) UO za društvene djelatnosti poziva ustanove i udruge čiji je djelovanje usmjereno na rad u područjima socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata i koje djeluju na drugim područjima od interesa za Grad Vukovar.

(2) Ustanove i udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti prijedlog za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za područja navedena pod točkom 1. ovog Poziva.

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 40.250,00 kuna, raspoređena po područjima:
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program R150.4.1, Aktivnost R150.4.1.1 (Udruge – programi socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti - Tekuće donacije) 7.250,00kn
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program R150.4.1, Aktivnost R150.4.1.3 (Tekuće donacije Udruge proistekle iz Domovinskog rata) 12.750.00kn
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program 150.4.1, Aktivnost R150.4.1.2 (Programi udruga ostalih područja) 20.250,00kn

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijedlogu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom prijedlogu je 15.000,00 kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga je do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava iz točke 4. ovog Poziva.

Prijavu prijedloga na ovaj Poziv mogu podnijeti ustanove i udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Ustanova ili udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u ustanovi ili udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak) te da ustanova ili udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave, ne starija od 6 mjeseci, o stanju javnog dugovanja).

(5) Uz obrazloženje prijedloga za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava (na najviše jednoj stranici A4) predlagatelji su dužni dostaviti preslike OIB-a, IBAN-a, RNO broja (za udruge), izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Vukovara).

Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za program javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.

Sve ustanove ili udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim s Gradom Vukovarom sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora.

(6) Prijedlozi se dostavljaju preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:

Upravni odjel za društvene djelatnosti, Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava – društvene djelatnosti, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

KLASA:402-03/16-01/1
URBROJ:2196/01-02-16-2
U Vukovaru, 8. ožujka 2016.


GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.