Na temelju članka 47. stavka 3. točke 31. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15) i članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) Gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu
namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta, socijalne skrbi i
humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2016. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 258.500,00 kn (dvjestopedesetosamtisućaipetstokuna), a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2016. godinu raspoređena u:
- Razdjel R150, Glava R150.3, Program 150.3.1., Aktivnost 150.3.1.1 (Tekuće donacije sportskim društvima i Sportske manifestacije) 218.250,00kn
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program R150.4.1, Aktivnost R150.4.1.1 (Udruge – programi socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti - Tekuće donacije) 7.250,00kn
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program R150.4.1, Aktivnost R150.4.1.3 (Tekuće donacije Udruge proistekle iz Domovinskog rata) 12.750.00kn
- Razdjel R150, Glava R150.4, Program 150.4.1, Aktivnost R150.4.1.2 (Programi udruga ostalih područja) 20.250,00kn

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta i Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar za 2016. godinu, (u daljnjem tekstu: Pozivi) čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti u skladu s dokumentacijom za provedbu Poziva koja je sastavni dio ove Odluke.
III.
Dokumentacija za provedbu Poziva iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

1. Tekst javnog Poziva,
2. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja i
3. obrazac ugovora o jednokratnom financiranju.

IV.

Poziv iz točke III. objavit će se na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr pod kategorijom Kultura, obrazovanje i sport - Financiranje udruga - objave.

V.

Grad Vukovar nadležan je za provedbu postupka.
Grad Vukovar će osnovati Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava ustanovama ili udrugama u području sporta i Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za program javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za Grad Vukovar kao savjetodavno tijelo gradonačelnika.
Članovi Povjerenstava radit će sukladno proceduri navedenoj u Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Poslovniku Povjerenstava.
Članove Povjerenstava, na prijedlog Upravnog odjela za društvene djelatnosti imenuje Gradonačelnik Grada Vukovara.

VI.

Na temelju pozitivnog mišljenja nadležnog povjerenstva, Gradonačelnik Grada Vukovara sklopit će ugovor o dodjeli jednokratnih financijskih sredstava s ustanovom ili udrugom.

VII.

Popis ustanova i udruga iz točke VI. krajem tekuće godine bit će objavljen na mrežnim stranicama Grada Vukovara - www.vukovar.hr .

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:402-03/16-01/1
URBROJ:2196/01-02-16-1
U Vukovaru, 8. ožujka 2016.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.