Na temelju točke II. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Vukovara za 2016. godinu namijenjenih dodjeli jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture (KLASA:402-01/16-01/7, URBROJ:2196/01-02-16-1 od 21. ožujka 2016. Gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Javni poziv
za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava udrugama u području kulture i tehničke kulture u gradu Vukovaru za 2016. godinu
(u daljnjem tekstu Poziv)

(1) Upravni odjel za kulturu i turizam poziva udruge čiji je djelovanje usmjereno na rad u područjima kulture i tehničke kulture

(2) Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti prijedlog za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za područja navedena pod točkom 1. ovog Poziva.

(3) Ukupno planirana vrijednost Poziva je 45.000,00 kuna, raspoređena po područjima:
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program R160.1.1, Aktivnost R160.1.1.1 (Udruge – programi kulture) – 40.000,00 kuna
- Razdjel R160, Glava R160.1, Program 160.1.1, Aktivnost R150.1.1.6 (Tehnička kultura) – 5.000,00 kuna
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijedlogu za kulturu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom prijedlogu je 10.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom prijedlogu za tehničku kulturu je 500,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom prijedlogu je 2.000,00 kuna.

(4) Rok za podnošenje prijedloga je do kraja tekuće godine ili do utroška sredstava iz točke 3. ovog Poziva.
Prijavu prijedloga na ovaj Poziv mogu podnijeti udruge koje vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima i koje ispunjavaju svoje ugovorne obveze prema Gradu Vukovaru te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.
Udruga je obvezna priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi ne vodi kazneni postupak (preslika Uvjerenja nadležnog suda, ne starijeg od šest mjeseci, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak) te da udruga ima podmirene sve doprinose i plaćen porez (Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave, ne starija od 6 mjeseci, o stanju javnog dugovanja).

(5) Uz obrazloženje prijedloga za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava (na najviše jednoj stranici A4) predlagatelji su dužni dostaviti preslike OIB-a, IBAN-a, RNO broja, izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i financijski plan (sa specificiranim troškovima za izvršenje prijedloga u kojemu će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koje osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora te o dijelu sredstava čije se osiguravanje očekuje iz Proračuna Grada Vukovara).
Odluku o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga donosi Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava za program javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture o čemu će predlagatelji biti obaviješteni.
Sve udruge čiji prijedlog bude ocijenjen prihvatljivim s Gradom Vukovarom sklopit će ugovor o financiranju iz javnih izvora.

(6) Prijedlozi se dostavljaju preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u pisarnicu Grada Vukovara) na sljedeću adresu:
Upravni odjel za kulturu i turizam, Povjerenstvo za dodjelu jednokratnih financijskih sredstava – kultura, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar.

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju uvjete ovog Javnog poziva.

KLASA:402-01/16-01/7
URBROJ:2196/01-02-16-2
U Vukovaru, 22. ožujka 2016.

GRADONAČELNIK
Ivan Penava, prof.