NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

- svima -

Ministarstvo financija, sukladno članku 38. stavku 1. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 121/14; u daljnjem tekstu: Zakon), obavlja nadzor financijskog poslovanja, računovodstvenih poslova i predaje financijskih izvještaja neprofitne organizacije u skladu s odredbama Zakona te drugih posebnih propisa.

Provjerom podataka u bazi financijskih izvještaja za neprofitne organizacije uočeno je da mnoge neprofitne organizacije nisu predale Zakonom propisani godišnji financijski izvještaj za 2015. godinu. Stoga Ministarstvo financija postupa sukladno navedenome članku i obavlja nadzor kod neprofitnih organizacija koje nisu izvršile propisanu obvezu.

Nadzor obavlja Sektor za financijski i proračunski nadzor prema svom planu i programu rada.

Napominjemo da je člankom 45. Zakona propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 200.000,00 kuna kazniti za prekršaj neprofitna organizacija koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 50.000,00 kuna neprofitna organizacija koja vodi jednostavno knjigovodstvo ako ne sastavlja i ne podnosi financijske izvještaje sukladno odredbama Zakona. Nadalje, novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi dvojno knjigovodstvo, a novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 10.000,00 kuna osoba zakonski zastupnik neprofitne organizacije koja vodi jednostavno knjigovodstvo.