Gradonačelnik
KLASA:402-03/17-01/4
URBROJ:2196/01-02-18-52
U Vukovaru, 27. veljače 2018.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2018. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja širenja i razvoja volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive skupine, zaštite i skrbi o starijim osobama te unapređenja znanja i vještina za rad sa starijim osobama, osnaživanja osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unapređenja znanja i vještina osoba s invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika, iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 155.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.150, Glava R.150.4., Program R.150.4.1, Aktivnost R.150.4.1.1. (Zdravstveno i socijalno humanitarna zaštita)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata iz programske skupine Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2018. godini čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za procjenu Prijedloga programa/projekata javnog Natječaja Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita u 2018. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići za projekt Igraonica - 35.000,00kn
2. Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem „Golubica" Vukovar za projekt Golubica - Klub za poludnevni boravak osoba s intelektualnim oštećenjem – 29.000,00kn
3. Vukovarske iskrice – udruga za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama za projekt Možemo sve, ako smo zajedno – 18.000,00kn
4. Hrvatska udruga umirovljenika i invalida rada grada Vukovara za projekt Briga i skrb o osobama treće dobi – 15.000,00kn
5. Udruga žena Vukovar za projekt Osnaživanjem do bolje integracije – 5.000,00kn
6. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije za projekt „Da li ste s nama" – 5.000,00kn
7. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar za projekt Lakše do cilja – 5.000,00kn
8. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima za projekt „Referentni centar Vukovar: Pomoć i podrška te osnaživanje žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja u Vukovaru s naglaskom na zaštitu starijih osoba" – 5.000,00kn
9. Vukovarci dobre volje za projekt Za bolji Vukovar – 5.000,00kn
10. Udruga umirovljenika „Vukovar novi" Vukovar za projekt Pomoć i podrška starijim osobama za bolju socijalnu uključenost – 5.000,00kn
11. Humanitarna udruga Duga Vukovar za projekt „Kreativno edukacijski klub" – 5.000,00kn
12. Udruga Briga o starim i nemoćnim osobama (BOSINO) za projekt Pomoć starijim osobama – 5.000,00kn
13. Udruga „Paloma" dnevni boravak za starije osobe, ribiče, invalide i hendikepirane osobe Vukovar za projekt Nastavak rada vrtića za siromašne, invalide i starije osobe – 8.000,00kn
14. Udruga tjelesnih invalida grada Vukovara za projekt Psihosocijalna pomoć osobama s invaliditetom – 5.000,00kn
15. Društvo „Hrvatska žena" Vukovar za projekt „Živa i zdrava bila" – 5.000,00kn

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/izvjesca

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

VII.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Vukovara.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.