Gradonačelnik
KLASA:402-03/17-01/3
URBROJ:2196/01-02-18-48
U Vukovaru, 27. veljače 2018.

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15 i 1/18) i članka 32. stavka 1. Odluke o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/17), gradonačelnik Grada Vukovara donosi

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za financiranje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva – poticanje održivosti neprofitnog sektora i međusektorske suradnje u 2018. godini (Odluka)

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju prijedloga programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva, programskog područja Programi udruga civilnog društva - Potpora aktivnostima, projektima i programima koji potiču održivost neprofitnog sektora i međusektorsku suradnju, a koje će organizacije civilnog društva pokretati samostalno ili u partnerstvu (u daljnjem tekstu Program). Programom se sufinanciraju programi i projekti iz područja zaštite ljudskih prava i razvoja civilnog društva, demokratizacije, zaštite okoliša i održivog razvoja i izvaninstitucionalnog obrazovanja iz raspoloživih sredstava Grada Vukovara, u ukupnom iznosu od 210.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Vukovara za 2018. godinu raspoređena u:

- Razdjel R.150, Glava R.150.4., Program R.150.4.1, Aktivnost R.150.4.1.2. (Osnaživanje civilnog društva)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na temelju provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa/projekata iz programske skupine Osnaživanje civilnog društva u 2018. godini čiji je nositelj Upravni odjel za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu Nadležni upravni odjel) i provedene procjene prijedloga Povjerenstva za procjenu Prijedloga programa/projekata javnog Natječaja Osnaživanje civilnog društva u 2018. godini (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

III.
Sredstva navedena u točki I. raspoređuju se na sljedeći način:
1. Europski dom Vukovar za program Program rada EDVU za 2018. godinu – 35.000,00kn
2. Društvo „Naša djeca" Vukovar za projekt Grad prijatelj djece - 20.000,00kn
3. PRONI Centar za socijalno podučavanje za projekt Info centar za mlade Vukovar – 15.000,00kn
4. Klub podvodnih aktivnosti Vukovar za projekt Roni-čisti-budi spreman – 15.000,00kn
5. Hrvatska udruga za uzgoj i selekciju sitnih životinja Vukovar-1955 za projekt 2018. „Vukovar-1955" – 15.000,00kn
6. Udruga splavara i prijatelja Dunava „Vučedolski Dunavac" za projekt Izrada projekta i pontona za splav (I faza buduće gradnje splavi) za potrebe udruge, organizacija akcije čišćenja i uređenja Vučedola, sudjelovanje u manifestacijama koje organizira Grad Vukovar (Fišijade za Dan Grada i Dane Dunava) te promicanje vučedolske kulture – 10.000,00kn
7. Pčelarska udruga „Cornacum" Vukovar za projekt Organoleptičko ocjenjivanje medova i edukacija pčelara – 12.500,00kn
8. Kinološka udruga „Vukovar" Vukovar za projekt Nacionalna izložba pasa CAC-HR 2018 – 20.000,00kn
9. Mirovna grupa mladih Dunav za projekt VU HUB – 10.000,00kn
10. Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara za projekt Obilježavanje značajnih datuma antifašističke borbe i edukacija mladih na širenju istine o antifašizmu kao demokratske europske vrijednosti – 10.000,00kn
11. Pčelarska udruga „Vukovar 91" za projekt Edukacija članova pčelarske udruge „Vukovar 91" – 12.500,00kn
12. Moto-nautički klub sveti Bono za projekt Moto-nautika jačanje svijesti o očuvanju tradicije – 10.000,00kn
13. Društvo „Hrvatska žena" Vukovar za projekt Uredimo gospin vrt – 5.000,00kn

IV.
Grad Vukovar će javno objaviti rezultate natječaja na mrežnim stranicama Grada Vukovara - http://www.vukovar.hr/kultura-i-obrazovanje/financiranje-udruga/izvjesca

V.
Međusobna prava i obveze između Grada Vukovara i udruga navedenih u točki III. uredit će se Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

VI.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za društvene djelatnosti.

VII.
Ova Odluka objavit će se u Službenom vjesniku Grada Vukovara.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:402-03/17-01/3
URBROJ:2196/01-02-18-48
U Vukovaru, 27. veljače 2018.

GRADONAČELNIK

Ivan Penava, prof.