Povjerenstvo za provjeru propisanih (formalnih) uvjeta i za ocjenjivanje Javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro, imenovano Odlukom o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu prostora na korištenje braniteljskim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata (KLASA:372-03/18-01/5, URBROJ:2196/01-02-18-6 od 23. ožujka 2018. godine), izvršilo je provjeru propisanih (formalnih) uvjeta Javnog natječaja te obavještava udruge i zainteresiranu javnost o rezultatima provjere.

Ukupno prijavljenih projekata/programa na ovaj Natječaj bilo je 13.
Broj projekata koji su zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 11.
Broj projekata koji nisu zadovoljili formalne uvjete Natječaja – 2.

Lista projekata koji su zadovoljili propisane (formalne) uvjete Natječaja

Gore navedeni projekti, koji su zadovoljili propisane uvjete, upućuju se na ocjenjivanje.

Svi prijavitelji koji nisu zadovoljili propisane uvjete pisanim će putem biti obaviješteni o razlozima odbijanja prijave te u roku od osam (8) radnih dana od dana zaprimanja obavijesti mogu izjaviti prigovor na odluku Povjerenstva za provedbu Natječaja pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Vukovara, koja će o predmetnom prigovoru odlučiti u roku od pet (5) dana od dana zaprimanja prigovora.