Financiranje udruga

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za podnošenje prijava za dodjelu prostora
u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro

Odluka o raspodjeli prostora udrugama iz kulture

Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje manifestacija u 2018. godini

2. javni natječaj: Obilježavanja važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat u 2018. godini

2. Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu prostora u vlasništvu Grada Vukovara na korištenje udrugama proisteklim iz Domovinskog rata za provođenje aktivnosti od interesa za opće dobro

Izmjena Godišnjeg plana proistekla je zbog ustrojavanja novog upravnog tijela sukladno Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojavanju upravnih tijela Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 4/18) te je izrađen temeljem analiza dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Vukovaru.

Javni poziv za sredstva pričuve u području ostalih tekućih donacija udrugama iz kulture i tehničke kulture za osnaživanje civilnog društva u gradu Vukovaru za 2018. godinu

O D L U K U o raspodjeli prostora udrugama iz područja zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro

Odluka o raspodjeli prostora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar - Trg hrvatskih branitelja 1