Povodom predstojećih lokalnih izbora, koji će se održati 16. svibnja 2021. godine, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Vukovara poziva sve političke stranke i druge ovlaštene predlagatelje kandidacijskih lista koji će sudjelovati u izbornom procesu, na poštivanje načela ravnopravnosti spolova prilikom sastavljanja kandidacijskih lista.

Prema odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Odredbom članka 15. stavak 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17), propisano je da su političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji prilikom utvrđivanja i predlaganja liste kandidata/tkinja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama sukladno članku 12. ovoga Zakona (koji osjetnu neuravnoteženost jednog spola definira ako je njegova zastupljenost niža od 40% - tzv. spolna kvota).

Prema odredbi članka 35. Zakona o ravnopravnosti spolova, političke stranke i drugi ovlašteni predlagatelji koji na lokalnim izborima ne postupe u skladu s odredbom članka 15. stavak 1. Zakona, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 40.000,00 kuna za izbore za članove gradskih vijeća i županijskih skupština, odnosno novčanom kaznom od 20.000,00 kuna za izbore za članove općinskih vijeća.