Na temelju članka 104. st. 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13 i 65/17), članka 59. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN br. 65/17) i Zaključka Gradonačelnika Grada Vukovara Klasa: 350-02/16-01/8; Urbroj: 2196/01-02-18-119 od 07. 08. 2018. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara, objavljuje

P O N O V N U J A V N U R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU III. IZMJENE I DOPUNE
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA

I. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara započet će 20. kolovoza 2018. godine i završit će 03. rujna 2018. godine.
II. Javni uvid u Prijedlog III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara biti će za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom Grada Vukovara (1. kat-ured 13.) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr
III. Javno izlaganje o Prijedlogu III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara za ponovnu javnu raspravu održat će se u srijedu 29. kolovoza 2018. godine s početkom u 13:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara (3. kat) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1.
IV. Sudionici sudjeluju u ponovnoj javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog III. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
- dostavljaju pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave zaključno sa 03. rujna 2018. godine na adresu: Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1;
- Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni,
V. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/16-01/8
URBROJ: 2196/01-2-18-120
Vukovar, 09. kolovoza 2018. godine
Pročelnica
Marina Vlajčić, dipl. iur.

 

GRAFIČKI PRIKAZ

GUP_VUKOVAR_TEKST_knjiga I

GUP_VUKOVAR_TEKST_knjiga II