Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 14. sjednici, održanoj 04. rujna 2018. godine, donijelo je ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Šire središte grada" (UPU-1).
Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 9/18.