Gradsko vijeće Grada Vukovara, na 14. sjednici, održanoj 04. rujna 2018. godine, donijelo je ODLUKU o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Proširenje Novog groblja" (DPU-1). Odluka je objavljena u "Službenom vjesniku" Grada Vukovara br. 9/18.