Objavljuje se Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara za ponovnu javnu raspravu. Ponovna javna rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 10. kolovoza 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 09. kolovoza 2018. godine.

III. Izmjene i dopune GUP-a grada Vukovara – Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi.