Povjerenstvo za donošenje odluka o odabiru korisnika
kadrovskih stambenih jedinica na području Grada Vukovara
KLASA: 371-01/20-01/1
URBROJ: 2196/01-02-20-100
Vukovar, 29. svibnja 2020. godine

 

O B A V I J E S T

 

Sukladno Odluci Gradskog vijeća, od 20. svibnja 2020. godine, o izmjeni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa, KLASA: 011-01/20-01/7, URBROJ: 2196/01-01-20-4,
Prijava za stambeno zbrinjavanje kadrova za 2020. godinu može se podnijeti do 30. lipnja 2020. godine.

 

 

Predsjednica Povjerenstava
Ivana Mujkić, univ.spec oec.