Zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček održao je konferenciju za medije na temu ugrožene realizacije projekta „Vukovar Towers“ u vrijednosti 185 milijuna kuna. Naime, 23. siječnja 2018. godine Grad Vukovar je s tvrtkom EURCO d.d. sklopio Ugovor o kupoprodaji Hotela Dunav i to u vrijednosti od 10.360.000,00 kn. Riječ je o objektu koji je više od 10 godina u devastiranom stanju te narušava izgled središnjeg dijela našega grada te je svojom je slikom proteklih godina odavao ružan dojam o Vukovaru i podsjećao na ratna razaranja. Zbog izgleda navedene građevine mnogo puta smo opominjani od strane turističkih stručnjaka jer je Hotel Dunav jedina građevina u centru grada koja narušava njegov ugled i često je prvo što turisti ugledaju kada kroče na vukovarsko tlo. Iz toga je razloga gradska uprava Grada Vukovara odlučila u turističke i estetske svrhe promijeniti izgled ovoga objekta u samome centru grada.

“Gradska uprava Grada Vukovara dala je sve od sebe da ova zgrada izmjeni sadašnji izgled i da joj vratimo sjaj koji je nekad imala, a time izmijenimo i cijelu vizuru centra Vukovara,” objasnio je zamjenik Pavliček iznoseći kronologiju procesa ovoga projekta.

Gradsko vijeća Grada Vukovara donijelo je odluku o prodaji objekta te je raspisan natječaj na koji je pristigla samo jedna ponuda. Sukladno tome 4. svibnja 2019. godine Grad Vukovar je sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine postojećeg hotela Dunav s tvrtkom Immo Invest Partner Vukovar d.d. iz Vukovara koja u planu ima izgraditi novu građevinu pod nazivom „Vukovar Tower“ s ukupnom  vrijednošću investicije od oko 185 milijuna kuna. Postojeći hotel Dunav planira se srušiti, a na njegovom mjestu izgraditi novi objekt do 36 katova, odnosno visine oko 200 metara.

Riječ je o kapitalnome projektu koji predstavlja strateški interes Grada Vukovara. Ovaj projekt trebao bi u potpunosti preobraziti ovu izuzetno vrijednu i atraktivnu lokaciju u gradu Vukovaru na samom ušću Vuke u Dunav.

Realizacija projekta i cjelokupne investicije koja bi trebala drastično utjecati na turističku i gospodarsku atraktivnost grada Vukovara trenutno je ugrožena inertnošću nadležnoga ministarstva.

Prema odredbama trenutno važećeg prostornog plana za novu gradnju (za koje Konzervatorski odjel traži da se zadrže) najveći koeficijent izgrađenosti iznosi 0,5 (50% izgrađenosti čestice), zelenilo mora biti najmanje 20% građevne čestice, a najveća etažnost iznosi 1-2 podrumske etaže i 4 nadzemne.

Slijedom navedenoga, da bi se planirani projekt sukladno opisanom prijedlogu investicijskog zahvata iz ponude za sklapanje kupoprodajnog ugovora mogao realizirati, potrebno je izmijeniti prostorno-plansku dokumentaciju. Iz toga je razloga Grad Vukovar pokrenuo postupak izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1), u čijem obuhvatu se nalazi zaštićena kulturno-povijesna cjelina. Predmetna nekretnina se nalazi unutar Kulturno-povijesne cjeline koji ima najniži stupanj zaštite, a sama zgrada nema svojstvo kulturnog dobra. Važno je napomenuti kako unutar te široke Kulturno-povijesne cjeline na površini od gotovo 88ha tek 3,6% objekata ima status kulturnog dobra.

Gradsko vijeće Grada Vukovara je dana 4. rujna 2018. godine donijelo Odluku o izradi predmetnog prostornog plana, nakon čega je sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju  nadležnim javnopravnim tijelima (ukupno 19 javnopravnih tijela) dostavljena predmetna odluka o izradi prostornog plana s pozivom da u roku 8 dana od primitka poziva dostave zahtjeve za izradu prostornog plana. Osim Ministarstva kulture, niti jedno od 18 preostalih javnopravnih tijela nije imalo prigovor niti primjedbu koja bi onemogućila izmjenu plana na željeni način.

Slijedom gore navedenog poziva za dostavu zahtjeva za izradu prostornog plana, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru je dostavilo dopis od 27. rujna 2018. godine u kojemu je navedeno da sve izmjene i dopune plana trebaju biti usklađene s mjerama zaštite kulturnih dobara iz važećeg plana, s Konzervatorskom podlogom za izradu Urbanističkog plana uređenja (UPU) šireg središta grada Vukovara (Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Osijeku, listopad 2005. – završna elaboracija travanj 2007.) i Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, odnosno da je potrebno zadržati mjere zaštite kulturnih dobara u tekstu i grafičkim prilozima važećeg plana, kao i njihovu primjenu u svim dijelovima plana, a njihovo mijenjanje nije moguće bez suglasnosti Konzervatorskog odjela.

Budući da je predmet izmjena Plana izmjena uvjeta gradnje za predmetnu lokaciju koji nisu u skladu s važećom Konzervatorskom podlogom, održano je više sastanaka između predstavnika Grada Vukovara i predstavnika Ministarstva kulture, a sve u cilju rješenja novonastale situacije.

Nakon više održanih sastanaka s predstavnicima Ministarstva kulture, poslanih dopisa i brojnih telefonskih poziva sa svrhom dogovora oko predmetnih izmjena prostornog plana, na zadnjem sastanku održanom 17. siječnja 2020. godine u Ministarstvu kulture u Zagrebu u nazočnosti četiri predstavnika Ministarstva kulture (na čelu s ministricom) i četiri predstavnika Grada Vukovara (na čelu s gradonačelnikom) dogovoreno je postupanje, prema izričitoj uputi ministrice kulture, gospođe Nine Obuljen Koržinek, da Grad Vukovar izradi Izmjenu Konzervatorske podloge, kako bi Ministarstvo kulture moglo dati suglasnost za predmetnu izmjenu prostorno-planske dokumentacije.

Dakle, prema izričitoj uputi ministrice kulture, Grad Vukovar je naručio izradu Izmjene konzervatorske podloge, koju je izradila arhitektica koja za to ima ovlaštenje Ministarstva kulture.

9. ožujka 2020. godine uputili smo zahtjev Konzervatorskom odjelu u Vukovaru za utvrđivanje Izmjene konzervatorske podloge te smo tek 13. svibnja 2020. godine zaprimili Stručno mišljenje Konzervatorskog odjela o dostavljenoj podlozi. U tom dopisu je navedeno koje je sve korekcije potrebno izvršiti. Proveli smo zatražene korekcije te smo dodali novo poglavlje u kojemu je analiziran utjecaj objekta visine do 36 katova na vizure grada i to posebno one povijesne. Kao posebno vrijedne vizure grada u postojećoj Konzervatorskoj podlozi određeno je šest vizura, a izmjenom Konzervatorske podloge utvrđeno je da na četiri povijesne vizure nova „vertikala“ nikako ne utječe, odnosno nikako ne dolazi u vidokrug. Daljnjom analizom, utvrđeno je da vizura moguće nove vertikale nikako ne narušava vizuru na povijesno važne cjeline grada.

27. svibnja 2020. godine ponovno smo uputili zahtjev Konzervatorskom odjelu u Vukovaru za utvrđivanje Izmjene konzervatorske podloge, koja je korigirana sukladno Stručnom mišljenju Konzervatorskog odjela u Vukovaru.

Važno je napomenuti da Grad Vukovar nije u mogućnosti donijeti predmetni prostorni plan bez utvrđivanja Izmjene konzervatorske podloge, budući da ciljane izmjene nisu u skladu s važećom (utvrđenom) Konzervatorskom podlogom, odnosno ne možemo nastaviti postupak izrade i donijeti predmetne izmjene Plana znajući da nisu u skladu s važećom (utvrđenom) Konzervatorskom podlogom.

Do danas nismo dobili odgovor Konzervatorskog odjela, iako smo molili za hitno postupanje budući da su rokovi za realizaciju planiranog projekta izgradnje novog hotela striktno definirani, a realizacija projekta predstavlja strateški interes Grada Vukovara.

Za kraj, iznimno je važno napomenuti da je Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja objavljena dana 5. rujna 2018. godine prestaje važiti ako se u roku od dvije godine od dana njezine objave ne objavi javna rasprava o prijedlogu prostornog plana.

Slijedom navedenoga, u slučaju da do 5. rujna 2020. godine ne objavimo javnu raspravu o prijedlogu prostornog plana, odluka o izradi plana prestaje važiti, što znači da bismo morali ponavljati sve do sada provedene radnje čime bi se nepotrebno odužilo donošenje plana te time ugrožavamo daljnju realizaciju projekta.

„Nalazimo se u Vukovaru, u Europskoj uniji 2020. godine, a Grad Vukovar se već dvije godine nateže s predstavnicima Ministarstva kulture koji iz samo njima znanih razloga ne žele dati suglasnost na izmjenu prostorno-planske dokumentacije i time onemogućuju najveću investiciju privatnog sektora u gradu Vukovaru od Domovinskog rata i to u vrijednosti od 185 milijuna kuna. Time direktno stopiraju daljnji razvoj grada Vukovara uz obrazloženje da se nova zgrada te visine ne uklapa u vizuru grada Vukovara. A ova ruševina koja se nalazi u centru grada Vukovara se očito uklapa,“ zapitao se zamjenik Pavliček pozivajući ministricu i predstavnike Konzervatorskog odjela neka žive u Vukovaru pokraj takve ruševine pa ih će kroz mjesec ili dva pitati što misle o tome.

 „Ovo je najbolji dokaz aktualne državne vlasti i njezina odnosa prema Gradu heroju gdje je Grad Vukovar uspio pronaći ozbiljnog potencijalnog investitora koji želi investirati u Vukovar dovodeći poznati hotelski lanac, a državna vlast, odnosno Ministarstvo kulture to onemogućuje,“ zaključio je zamjenik Pavliček pitajući se koju poruku šaljemo svim ostalim potencijalnim investitorima koji žele doći ne samo u grad Vukovar nego i u Republiku Hrvatsku. Također, osudio je sramotno ponašanje predstavnika Ministarstva kulture izražavajući vjeru kako će uskoro tome doći kraj.

„Ovaj je slučaj prava slika administracije u Republici Hrvatskoj koja koči sve one dobre ideje i  potencijalne investicije koje trebaju služiti zajednici u kojoj živimo. Ipak, mi nećemo odustati od ovoga projekta nego ćemo maksimalno izaći u susret investitorima i pomoći im jer je u interesu grada Vukovara imati u svome središtu jedan takav veleban objekt te da naš grad postane središte kongresnog turizma kontinentalne Hrvatske sa svim kapacitetima koji nam trenutno nedostaju,“ naglasio je zamjenik Pavliček poručujući kako se zbog inertnosti i političkih odnosa stopiraju ovakvi projekti.

Video konferencije za medije