Na temelju članka 96. st. 3. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) i Zaključka Gradonačelnika Grada Vukovara Klasa: 350-02/23-01/16; Urbroj: 2196-1-02-24-23 od 22. 02. 2024. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara, objavljuje

J A V N U R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU V. IZMJENE I DOPUNE
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA

I. Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara započet će 05. ožujka 2024. godine i završit će 12. ožujka 2024. godine.
II. Javni uvid u Prijedlog V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara biti će za vrijeme trajanja javne rasprave u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i imovinu Grada Vukovara (1. kat-ured 14.) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1, svakim radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Vukovara www.vukovar.hr
III. Javno izlaganje o Prijedlogu V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara održat će se u četvrtak 07. ožujka 2024. godine s početkom u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara (3. kat) u Vukovaru, Dr. Franje Tuđmana 1.
IV. Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara;
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje;
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja;
- dostavljaju pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe za vrijeme trajanja javne rasprave zaključno sa 12. ožujka 2024. godine na adresu: Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1;
V. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/23-01/16
URBROJ: 2196-1-2-24-25
Vukovar, 26. veljače 2024. godine


Pročelnica
Marina Vlajčić, mag.iur.

GUP VUKOVAR PROČIŠĆENE ODREDBE V. ID PRIJEDLOG
PRIJEDLOG V. ID GUP GRADA VUKOVARA Knjiga 1
PRIJEDLOG V. ID GUP GRADA VUKOVARA Knjiga 2
0_PREGLEDNA KARTA ID
1_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
2_MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
3-1_PROMET
3-2_POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE
3-3_ENERGETSKI SUSTAV CIJEVNI TRANSPORT PLINA I TOPLINSKA ENERGIJA
3-4_ELEKTROENERGETIKA
3-5_VODNOGOSPODARSKI SUSTAV VODOOPSKRBA
3-6_ VODNOGOSPODARSKI SUSTAV ODVODNJA
4-1_PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA
4-2_PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU
4-3_PLANSKE MJERE ZAŠTITE
4-4_OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE