Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (N.N. br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara, koja je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara dana 27.02.2024. godine, te također na mrežnim stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dana 26.02.2024. godine.

IZVJEŠĆE