{gallery}2015/04/21/01{/gallery} U tijeku je izrada II. Izmjena i dopuna PPUG-a i II. Izmjena i dopuna GUP-a grada Vukovara, a stručni izrađivač plana je Urbanistički Zavod Grada Zagreba d.o.o. Zagreb, Ulica braće Domany 4.
U sklopu javne rasprave, u petak 17. travnja 2015. godine održano je javno izlaganje o Prijedlozima planova za javnu raspravu, u Gradskoj vijećnici Grada Vukovara.

Odgovorni voditelj izrade planova g. Zoran Hebar, dipl. ing. arh., ispred Urbanističkog Zavoda Grada Zagreba d.o.o. Zagreb, obrazložio je razloge izrade ovih izmjena i dopuna kao i sam koncept prijedloga planova.

U raspravi su sudjelovali: g. Miroslav Mađarac ispred Lučke uprave Vukovar, g. Tibor Acs ispred HEP ODS Vinkovci, Mirjana Prkačin ispred tvrtke Komunala, a odgovorni voditelj g. Zoran Hebar je odmah odgovarao na postavljene upite.
Javni uvid u prijedloge prostornih planova za vrijeme trajanja javne rasprave može se izvršiti u prostorijama Grada Vukovara (Gradska vijećnica). Prijedlozi i primjedbe dostavljaju se u pisanom obliku ili upisuju u knjigu primjedbi uz prijedlog prostornog plana do zaključno 29. travnja 2015. godine.

Po izradi izvješća o javnim raspravama pristupit će se izradi Nacrta konačnih prijedloga planova.