Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je dana 12. siječnja 2015. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode.

Na objavljeni Javni poziv Grad Vukovar je prema Fondu podnio zahtjev vezano za sufinanciranje troškova projekta „Odvajam, čuvam i štedim!", te dostavio svu potrebnu dokumentaciju.

U provedenom postupku Fonda utvrđeno je da Grad Vukovar putem dostavljenog zahtjeva zadovoljava propisane uvjete Javnog poziva, te isti ispunjava kriterije utvrđene općim aktima Fonda. Opći cilj projekta je informiranje građana o važnosti odvojenog sakupljanja otpada te poticanje građana na isto i to na slikovit način, koji bi jasno ukazao na to da građani razdvajanjem otpada, između ostalog, štede vlastiti novac. Planirani učinci projekta bit će vidljivi kroz ekološku osviještenost građana o važnosti pametnog gospodarenja vlastitim proizvedenim otpadom te kroz znatno veću količinu odvojeno sakupljenog korisnog otpada i značajno smanjenje proizvedenog miješanog komunalnog otpada. Projekt ima veliki značaj za održivi razvoj područja Grada Vukovara, kao i za poticanje aktivnosti koje imaju za cilj jačanje svijesti, obuku i obrazovanje u sustavu gospodarenja otpadom.

Sukladno navedenom Fond je dana 15. lipnja 2015. godine donio Odluku kojom se Gradu Vukovaru odobravaju sredstva za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode.

Fond će u sufinanciranju projekta „Odvajam, čuvam i štedim!" sudjelovati sa sredstvima pomoći u visini 80% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 49.950,00 kuna za projekt „Odvajam, čuvam i štedim!", čija ukupna procijenjena i Fondu opravdana vrijednost iznosi 62.437,50 kuna. Grad Vukovar se obvezuje osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za provođenje projekta.