Prvi pozitivni nalazi ličinki u otvorenom registriranom žarištu komaraca odredili su početak larvicidnih tretmana na svim otvorenim registriranim leglima na području grada Vukovara s ciljem stvaranja uvjeta kojima će se umanjiti ili potpuno isključiti mogućnost njihova razvoja i razmnožavanja. Naime, u prikupljenom uzorku je vidljivo da su se ličinke komaraca pojavile u ranom stadiju u vodama stajaćicama.

Program istraživanja, praćenja i suzbijanja razvojnih oblika kontinuirano ćemo provoditi kroz cijelu kalendarsku godinu najmanje dva puta mjesečno, a prvi larvicidni tretman komaraca izvodit će se od 28. do 30. travnja 2015. na lokalitetima:

• Otvorena žarišta komaraca - Vučedol, Petrovačka dola, SRC "Bara", Rijeka Vuka, Staro korito Vuke, Rijeka Dunav, Bobotski kanal, kanali na Lipovači.

Larvicidni tretman ćemo izvoditi preparatima :
• DIVAL (diflubenzuron) - tekući larvicid,
• TARVIS (diflubenzuron 2%) - larvicidi u obliku tableta od 2g.

Larvicidni tretman podrazumijeva uništavanje razvojnih oblika komaraca dok su još u leglu (u vodenom miljeu), a osnovni mu je cilj smanjenje broja očekivanih odraslih oblika komaraca na području obuhvaćenom tretmanom.

S obzirom da je larvicidni tretman najučinkovitija i ekološki najprihvatljivija mjera u suzbijanju komaraca, nužno je njegovo provođenje.

Larvidicno tretiranje izvršava Veterinarska stanica Vukovar dok je vršitelj stručnog nadzora nad provedbom dezinsekcije komaraca Zavod za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije.

TEMELJ ZA PROVEDBU DDD MJERA

PRIJEDLOG programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području grada Vukovara za 2015. godinu.

ODLUKA o provođenju mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Vukovara za razdoblje od 2015. do 2017. godine.

PROGRAM mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području grada Vukovara u 2015. s planom provedbe programa.