Ovim putem Vas obavještavamo da će Grad Vukovar i ove školske 2015./2016. godine, temeljem Odluke: KLASA:402-08/15-01/202, URBROJ:2196/01-02-15-1, učenicima koji su redovito upisali srednju školu, s prebivalištem na području Grada Vukovara, omogućiti financiranje mjesečne karte u gradskom prijevozu.

Redoviti učenici srednjih škola trebaju se javiti u gradsku upravu Grada Vukovara, soba br. 2, a sa sobom trebaju ponijeti:
- potvrdu o redovitom upisu u srednju školu,
- presliku OIB-a učenika/ice,
- presliku osobne iskaznice učenika/ica,

Ukoliko učenik/ica nema osobnu iskaznicu:
- presliku osobne iskaznice roditelja/skrbnika,
- presliku rodnog lista učenika/ice.