Veterinarska stanica Vukovar d.o.o.. Vukovar, Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, B. J. Jelačića 97 provoditi će sustavnu jesensku deratizaciju u svrhu suzbijanja trihineloze, temeljem Naputka Ministarstva poljoprivrede KLASA: 322-02/15-01/36 i ur.br. 525-10/0137-15-1 od 08. travnja 2015g. u mjestu
• 07. - 08. rujna 2015 – Trpinja
• 09. rujna 2015 – Vera, Lipovača
• 10. - 11. rujna 2015 – Bobota

• u vremenu od 08,00h do 15,00h.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

Provođenje deratizacije temelji se na
 članku 34. Zakona o veterinarstvu ( NN 82/13, 148/13)
 Naredbe o mjerama zaštite životinja o zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2015g. ( NN 3/15)u svrhu sprečavanja pojave i suzbijanja trihineloze u RH

Deratizacija će se obavljati:
• preparatom Ratimor žitni mamac- 0,005g bromadiolona
• tvrtke – Unichem agro d.o.o.
• preparat je antikoagulant druge generacije
• otrovnost: Xn
• antidot je vitamin K 1

Obavijestiti:
• Veterinarski ured Vukovar
• Sanitarna inspekcija
• Zavod za javno zdravstvo
• Općina Trpinja
• Grad Vukovar

Direktor društva
Tomislav Šota, dr.vet.med.