Prema uručenom nalogu Grada Vukovara Veterinarska stanica Vukovar d.o.o., Služba DDD sa sjedištem u Vukovaru, provoditi će sustavnu proljetnu deratizaciju temeljem Ugovora o deratizaciji glodavaca na području Grada Vukovara u mjestima:

• 11.04. - 02.05. - Vukovar i Borovo Naselje (Mitnica, Sajmište, centar grada, Lužac, Priljevo, Borovo Naselje)

Deratizacija glodavaca provodit će se u vremenu od 08,00 do 15,00 sati po obiteljskim kućama (domaćinstvima), javnim zelenim površinama, obalama vodotokova i kanalizacijskoj mreži u skladu sa
Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09), Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva (NN 35/07), Pravilnikom o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07 i 76/12) i drugim važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske.

U slučaju loših vremenskih uvjeta akcije se odgađaju na sljedeći povoljni termin.

Deratizacija će se obavljati:
• preparatom Bromotrid žitni mamac - 0,005g bromadiolona
tvrtke – Pestrid d.o.o.,
• preparat je antikoagulant druge generacije,
• otrovnost: Xn,
• antidot je vitamin K 1.

Vrijednost ugovorene usluge deratizacije glodavaca u gradu Vukovaru je 247.350,00 kn.