Na temelju članka 15. stavka 1. Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj:11/18 od 27. studenog 2018. godine) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 3/19 od 14. ožujka 2019. godine) Gradonačelnik Grada Vukovara donio je dana 04. siječnja 2021. godine Odluku o dodjeli stipendija kojom je utvrđena Konačna lista kandidata za dodjelu stipendije Grada Vukovara za školsku/akademsku godinu 2020./2021. po postupku Natječaja za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2020./2021. (KLASA:604-01/20-01/1, URBROJ:2196/01-02-20-5) objavljenog u Vukovarskim novinama i na web stranici Grada Vukovara dana 30. listopada 2020. godine.

Odluka o dodjeli stipendija

O potpisivanja Ugovora o stipendiranju učenici/studenti bit će pravovremeno obaviješteni pisanim putem..