Obavještavaju se ponuditelji na Javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, KLASA: 320-01/22-01/3, URBROJ: 2196-1-01-22-3, objavljenog dana 16.ožujka 2022., da je na sjednici Gradskog vijeća dana 15. rujna 2022. godine donesena Odluka o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara, KLASA: 320-02/22-01/3, URBROJ: 2196-1-02-22-35 od 7. srpnja 2022. godine.

  1. Odluka o izmjenama odluke o izboru najpovoljnije ponude
  2. 2. Zapisnik o radu Povjerenstva, pregledu i rangiranju ponuda