Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 47., stavka 3., točke 6. Statuta Grada Vukovara ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst, 7/19 – Odluka Ustavnog suda RH, 3/20, 3/21 i 15/22), a u svezi članka 57. Zakona o trgovini (Narodne novine“, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23),  gradonačelnik Grada Vukovara donosi:

O D L U K U

o proglašenju dana komemorativne manifestacije na području grada Vukovara

 

I.

            U svrhu komemorativnih aktivnosti proglašavaju se 18. i 19. studeni 2023. godine danima komemorativne manifestacije na području grada Vukovara.

 

II.

Prigodna prodaja na štandovima, klupama, kioscima, pokretna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao sastavni dio komemorativne manifestacije, na dane iz članka 1. ove Odluke, može započeti od 7,00 i završiti do 24,00 sata.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 610-03/23-01/6
URBROJ: 2196-1-6-23-112

Vukovar, 7. studenoga 2023.

 

                                                                                                                      GRADONAČELNIK

                                                                                                                             Ivan Penava

Odluka o proglašenju dana komemorativne manifestacije na području grada Vukovara